Συνέδρια και άρθρα όπου έχουν συμμετάσχει μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες

2018
Χαλκιαδάκη, Μ. & Ακογιούνογλου, Μ. (2018). Γνωριμία με τις αρχές του
Καθολικού Σχεδιασμού στο μάθημα της μουσικής: ένας σχεδιασμός για όλους,
Μουσικοπαιδαγωγικά, 16, 7-27.
2019
Ακογιούνογλου, Μ., Χαλκιαδάκη, Μ. & Νικολάου, Ε. (2019). Καθολικός
Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Παρουσίαση της εμπειρίας εκπαιδευτικών μέσα
από δύο πιλοτικές εφαρμογές στο μάθημα της μουσικής. Στο Σ. Χ. Πανταζής, Ε.
Π. Μαράκη, Γ. Ε. Στριλιγκάς, κ.ά. (επιμ.), Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική,
εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου (σσ. 391-397). Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.).
Διονυσίου, Ζ. & Κωτσοπούλου, Δ. (2019). «Μια πρόταση διαπολιτισμικής
διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο με έμφαση στους μουσικούς πολιτισμούς των
παιδιών της τάξης». Στο Σ. Πανταζής, Ε. Μαράκη, Γ. Στριλιγκάς, Ε.
Μπελαδάκης, Ι. Α. Τζωρτζάκης, Χ. Ε. Αρβανίτης, Ε. Ε. Ψαλτάκη, Χ. Σ.
Ντρουμπογιάννης (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου «H διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική
πρόκληση» (σσ. 340-348). Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.).
Διονυσίου, Ζ. & Κωνσταντάκου, Κ. (2019). Το τραγούδι ως παιδαγωγικό
εργαλείο στις Ομάδες του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Στο Θ. Ράπτης & Δ.
Κόνιαρη (Επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι
προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση (σσ. 121-129). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
Κωτσοπούλου, Δ. & Διονυσίου, Ζ. (2019). H άτυπη μάθηση της μουσικής σε
τρεις μαχαλάδες των Ρομά στην Ελλάδα: Λάρισα, Φάρσαλα, Νέα Ηράκλεια
Σερρών. Μουσικοπαιδαγωγικά, 17, 107-120.
Νικολάου, Ε. & Ακογιούνογλου, Μ. (2019). Διερεύνηση της εφαρμογής μίας
ενότητας μαθημάτων σύμφωνα με τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας στο μάθημα της μουσικής. Στο Θ. Ράπτης & Δ.
Κόνιαρη (επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι
προσανατολισμοί, Πρακτικά, 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση (σσ. 291-300). Ε.Ε.Μ.Ε.
Ρήτου, Α. & Ακογιούνογλου, Μ. (2019). Διερεύνηση της εμπειρίας μαθητών
μουσικού σχολείου στο πλαίσιο του μαθήματος μουσικού οργάνου. Στο Θ.
Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες
προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί, Πρακτικά, 8ο Συνέδριο της Ελληνικής
Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (σσ. 369-377). Ε.Ε.Μ.Ε.
Χαλκιαδάκη, Μ. & Ακογιούνογλου, Μ. (2019). Μία πιλοτική εφαρμογή του
Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση στο μάθημα της μουσικής στο Δημοτικό,
Μουσικοπαιδαγωγικά, 17, 31-50.
Χαλκιαδάκη, Μ. & Ακογιούνογλου, Μ. (2019). Η συμβολή του Καθολικού
Σχεδιασμού για τη Μάθηση στην ισότιμη συμμετοχή παιδιών με διαφορετικά
μαθησιακά προφίλ στο μάθημα της μουσικής. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη
(επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι
προσανατολισμοί, Πρακτικά, 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση (453-464). Ε.Ε.Μ.Ε.
2020
Κωτσοπούλου, Δ. & Διονυσίου, Ζ. (2020). «Η Εκπαίδευση των Ρομά στην
Ελλάδα: η μουσική τους παράδοση ως όχημα για την κοινωνική τους αλλαγή».
Στο Ο. Παχή (Επιμ.), «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές
μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες», Πρακτικά, 1ου
Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου (σσ. 41-52). 1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ Ιονίων
Νήσων.
Χαλκιαδάκη, Μ., Νικολάου, Ε. & Ακογιούνογλου, Μ. (2020). Το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών μουσικής για την πολυπολιτισμική τάξη σύμφωνα με τον
Καθολικό Σχεδιασμό. Στο Ο. Παχή (επιμ.), «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον
21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές
δεξιότητες», Πρακτικά, 1ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου (σσ.
190-206). 1ο ΠΕ.ΚΕ.Σ Ιονίων Νήσων.
2022
Διονυσίου, Ζ., Ζαρκάδα, Μ., Ιμέρ, Ι., Κωνσταντάκου, Κ., Φρόνιμου, Ν. Μ. (2022).
«Μουσικές εξερευνήσεις στο Αχίλλειο: αναστοχασμοί από την εφαρμογή και την
αξιολόγηση ενός διακαλλιτεχνικού μουσικοπαιδαγωγικού προγράμματος» (σσ.
391-403). Στο Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Το εκπαιδευτικό
παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό». Μουσείο Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών
Ερευνών στην Προσχολική Αγωγή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Greek Cultural Institute
και Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα.
Νικολάου, Ε., Ακογιούνογλου, Μ. & Χαλκιαδάκη, Μ. (2022). Ο Καθολικός
Σχεδιασμός για τη Μάθηση στη δημοκρατική τάξη: παραδείγματα, σκέψεις και
προβληματισμοί από την εφαρμογή του στο μάθημα της μουσικής. Στο Σ.
Καλδή, Ι. Ρουσσάκης, Β. Τζίκα, Μ. Χατζή, Κ. Μαλαφάντης, Κ. (επιμ.), Πρακτικά
του ΙΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας «Το σχολείο
στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο» (σσ. 222-234). Παιδαγωγική
Εταιρεία Ελλάδας.
Σκαμνέλος, Μ. & Διονυσίου, Ζ. (2022). «Εκμάθηση μουσικών οργάνων της
ελληνικής λαϊκής μουσικής μέσω βίντεο στο YouTube: έρευνα ανάλυσης
περιεχομένου». Στο Βούβαρης, Π., Καρδάμης, Κ., Κίτσιος, Γ., Σπυράκου, Ευ.,
Σταϊνχάουερ Ι., & Φούλιας, Ι. (επιμ.), Πρακτικά του 12ου Διατμηματικού
Μουσικολογικού Συνεδρίου (σσ. 387-405). Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία.
2023
Ακογιούνογλου, Μ., & Κόνιαρη, Δ. (2023). Μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα του
Συμποσίου: Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και εμβαθύνοντας στον αντίκτυπο
της πανδημίας στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Στο Θ. Ράπτης & Ε.
Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει:
Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ.
367-369). Ε.Ε.Μ.Ε.
Διονυσίου, Ζ., Ιμέρ, Ι., & Σαπνάρα, Δ. (2023) Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου
Ζωγραφικής των Επτανήσων και εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικού
προγράμματος με διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες στο μάθημα της μουσικής.
Στο Θ. Ράπτης & Ε. Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο
που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της
Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 91-102). Ε.Ε.Μ.Ε.
Ολοκτσίδου, Η., Κωνσταντάκου, Κ., & Ακογιούνογλου, Μ. (2023). Το
αποτύπωμα της εμπειρίας εμψυχωτών μουσικής στην κοινότητα στην Ελλάδα
και στη Γερμανία: μία φαινομενολογική προσέγγιση. Στο Θ. Ράπτης & Ε.
Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει:
Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ.
222-231). Ε.Ε.Μ.Ε.
Σαπνάρα, Δ. & Διονυσίου, Ζ. (2023). Διδάσκοντας μουσική διαπολιτισμικά μέσω
της πολιτισμικά ανταποκρινόμενης διδασκαλίας, Μουσικοπαιδαγωγικά, 21,
54-75.
Σαπνάρα, Δ., Διονυσίου, Ζ. & Ιμέρ, Ι. (2023) Ένα Ψηφιακό Μουσείο Ζωγραφικής
των Επτανήσων ως αφορμή για διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο.
Επτάνησος Πολιτεία, 1.
Προγραμματισμένες δημοσιεύσεις (υπό δημοσίευση)
Διονυσίου, Ζ. & Φρόνιμου, Ν. Μ. (υπό δημοσίευση). Ξαναγράφοντας τη Γυναίκα
της Ζάκυθος: μια μουσειοπαιδαγωγική διακαλλιτεχνική δράση για την κοινότητα
στο Μουσείο Διονυσίου Σολωμού της Κέρκυρας. Πρακτικά του 12ου Πανιόνιου
Συνεδρίου (Ζάκυνθος, 18-21 Οκτωβρίου 2023).
Διονυσίου, Ζ. Douskalis, P. & Ζαρκάδα, Μ. (υπό δημοσίευση). Η χρήση του
ιστότοπου «Τραγουδώντας ελληνικά με τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ» για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω τραγουδιών σε σχολεία της ομογένειας
στη Νέα Υόρκη. Πρακτικά του 12oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος (Ιωάννινα, 10-12 Νοεμβρίου 2023).
Διονυσίου, Z., Φρόνιμου, N. M., Ζαρκάδα, M. (υπό δημοσίευση). Άφθαρτος
λόγος: ταξιδεύοντας στον χώρο και στον χρόνο του Ντίνου Θεοτόκη -
αποτίμηση ενός διακαλλιτεχνικού παιδαγωγικού προγράμματος. Πρακτικά του
Συνεδρίου Κωνσταντίνος Θεοτόκης - Εκατό χρόνια από τον θάνατό του
(Κέρκυρα, 10-12 Νοεμβρίου 2023).

Ενημέρωση: 27-05-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας