Εσωτερικός Κανονισμός


Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις

1. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μουσική Παιδαγωγική» / “Music Pedagogy”, με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3241/24-06-2019 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2919/ τ.Β’/12-07-2019).

2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ. καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση και διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων.

3. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη λειτουργίας του. Για τη συνέχιση της λειτουργίας του πέραν του παραπάνω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Οι διατάξεις του Κανονισμού, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο τα θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική Παιδαγωγική» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα της «Μουσικής Παιδαγωγικής στο σχολείο και στην κοινότητα» και της «Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε ποικίλα σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» στοχεύει στην οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας, μάθησης και εκτέλεσης στο σχολείο και στην κοινότητα, στην παραγωγή, εφαρμογή, διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, στη διεύθυνση παιδικής χορωδίας, καθώς και στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

2. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και βιωματική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής και στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία και β) η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Η καινοτομία του εν λόγω Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική φύση της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στις δυνατότητες σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη στη μουσική διδασκαλία-μάθηση με ποικίλους τρόπους σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια, που αποτελούν βασικές μεθοδολογικές αρχές που θεραπεύονται στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής, νεανικής και σχολικής χορωδίας.

 

Άρθρο 3: Δομή και όργανα του Π.Μ.Σ.

Η οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική» βασίζεται στο νόμο - πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, όπως ισχύει, και ιδιαίτερα στον ν. 2083/1992 και τον ν. 3685/2008, με τους οποίους ρυθμίζονται τα σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

2. Η Συνέλευση Τμήματος με τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο, δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017,

β) ορίζει τον Διευθυντή και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων ανά κατεύθυνση,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να αποινεμηθεί το ΔΜΣ, στ) oρίζει τα μέλη των επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής), με γνωστικό αντικείμενο που είναι άμεσα συναφές με το γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ. Ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., για δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του για άλλη μία θητεία. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Διευθυντή. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., για δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται προς στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ή που προκύπτει και αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

5. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση των όποιων γραμματειακών καθηκόντων και για τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Στα ανωτέρω καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά η δημοσιοποίηση των προσκλήσεων/ προκηρύξεων, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, η διαχείριση των αιτήσεων και των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών, η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, η τήρηση αρχείου βαθμολογίας, η χορήγηση των όποιων βεβαιώσεων και τίτλων, η τήρηση των οικονομικών στοιχείων του προγράμματος, κ.λπ.

 

Άρθρο 4: Απονεμόνενοι Τίτλοι Σπουδών


1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνωστικό πεδίο: «Μουσική Παιδαγωγική» (στα ελληνικά) και αντίστοιχο αγγλικό τίτλο “Music Pedagogy”, με τις εξής ειδικεύσεις:

α) «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» / “Music Pedagogy in Schools and the Community” και

β) «Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» / “Choral Conducting of Children’s Choirs in Schools and the Community”.

2. Στον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αναγράφεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ΕCTS) που απέκτησε ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. συνολικά (120 μονάδες ΕCTS), από την παρακολούθηση των μαθημάτων (90 μονάδες ΕCTS) και από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 μονάδες ΕCTS).

 

Άρθρο 5: Τρόπος εισαγωγής - Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Η Συνέλευση Τμήματος με απόφασή της, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε., καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί το Tμήμα στο Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση, κατά το τρέχον ή το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και προκηρύσσει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) άτομα. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε κάθε πρόσφορο μέσο, όπως σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος, καθώς και ηλεκτρονικά.
2. Στην ανωτέρω προκήρυξη αναφέρονται:
α) Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
β) Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα ενταχθούν σε κάθε ειδίκευση.
γ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
δ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
ε) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση, στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν.
στ) Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε ειδίκευσης, αν η Σ.Ε. αποφασίσει τη διενέργεια εξετάσεων.
ζ) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων, αν η Σ.Ε. αποφασίσει αποκλειστικά ή συμπληρωματικά αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης.
η) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Σ.Ε. κρίνει αναγκαία και η οποία διευκολύνει την ενημέρωση και τη διαδικασία επιλογής.
3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις ειδικότητες του διεπιστημονικού χώρου της μουσικής, εφόσον έχουν πιστοποιημένη γνώση μουσικής (πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου), ή/και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της μουσικής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής), όπως αυτή προκύπτει από κατάλληλους τίτλους πιστοποίησης.
4. Τα δικαιολογητικά που ζητείται να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., στην οποία δηλώνεται η ειδίκευση του Π.Μ.Σ. που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο ειδικεύσεις, ο/η υποψήφιος/υποψήφια οφείλει να τις αναφέρει κατά σειρά προτεραιότητας.
β) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.
ε) Πιστοποιητικό καλής κατ’ ελάχιστον γνώσης Αγγλικών επίπεδο Β2 (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
στ) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
ζ) Λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε ηχογραφήσεις, τεκμηριωμένη εμπειρία κ.ο.κ. (Αυτά τα αρχεία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή).
η) Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενους καθηγητές, επαγγελματίες ή συναδέλφους, που προτίθενται να δώσουν συστατική επιστολή, εάν ζητηθεί κατά την αξιολόγηση. Με απόφαση της Σ.Ε. δύναται να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία από τους υποψηφίους, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο κείμενο της προκήρυξης.

Άρθρο 6: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ορίζονται Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ., μία για κάθε κατεύθυνση. Οι Ε.Α.Υ. απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και διδάσκοντες του Τμήματος που αναλαμβάνουν μεταπτυχιακό έργο. Τα μέλη της κάθε Ε.Α.Υ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των προσωπικών συνεντεύξεων και τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Στην εκάστοτε Ε.Α.Υ. προεδρεύει το ανώτερο κατά βαθμίδα ή αρχαιότερο, στην περίπτωση ίδιας βαθμίδας, μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής.
2. Η Σ.Ε. ορίζει εξεταστές για τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν, αν αποφασιστεί η διενέργεια τέτοιων εξετάσεων.
3. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν προσκομίζονται με την αίτηση (τίτλοι πτυχίων, κ.λπ.), πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με τη δέσμευση ότι θα προσκομιστούν, όταν αυτό ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά αυτά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν προσκομισθούν μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Ε.Α.Υ. Η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει αναλυτικούς πίνακες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση και τους διαβιβάζει στις Ε.Α.Υ.
4. Η E.A.Y. της κάθε ειδίκευσης, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 10. Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, ελέγχει το κατά πόσο οι υποψήφιοι ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής. Εάν αυτές δεν ικανοποιούνται από κάποιον υποψήφιο, αυτός δεν αξιολογείται περαιτέρω. Στη συνέχεια, η Ε.Α.Υ. βαθμολογεί και κατατάσσει τους υποψηφίους, με βάση τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει και συντάσσει τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης με την τελική τους βαθμολογία, ταξινομημένοι με σειρά επιτυχίας. Στη συνέχεια η Ε.Α.Υ., αφού λάβει υπόψιν τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος την επιλογή τους. Σε περίπτωση επιτυχίας και στις δύο ειδικεύσεις, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας που έχει οριστεί στην αίτηση του υποψηφίου. Οι παραπάνω πίνακες ενημερώνονται με τις επιλογές αυτές και διαβιβάζονται στην Σ.Ε. για επικύρωση.
5. Η Σ.Ε. επικυρώνει τους αξιολογικούς πίνακες και τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο (ή στο πτυχίο με τον καλύτερο βαθμό, αν έχει πολλά). Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Σ.Ε. μπορεί με απόφαση της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
6. Οι πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων, μετά την επικύρωση τους από τη Σ.Ε., αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Σ.Ε. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν με αίτηση του προς την Σ.Ε. επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. εξετάζει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
7. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει στη διάθεση της τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων του Προγράμματος για κάθε ειδίκευση και δίνει πληροφορίες για την απόδοση των υποψηφίων στους ίδιους του υποψήφιους. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να επικαλείται συγκεκριμένους λόγους, κρίνεται τελεσίδικα από την Σ.Ε. μέσα στις επόμενες δύο (2) εβδομάδες από την κατάθεσή της, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Ε.Α.Υ.
8. Για να λειτουργήσει η κάθε Ειδίκευση απαιτείται η ελάχιστη φοίτηση πέντε ατόμων στην Ειδίκευση αυτή. Σε περίπτωση που επιτύχουν υποψήφιοι αλλά ο αριθμός επιτυχόντων δεν επιτρέπει τη λειτουργία της Ειδίκευσης, οι επιτυχόντες των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα εγγραφής στον επόμενο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για κάθε κατεύθυνση γίνεται από την αντίστοιχη Ε.Α.Υ., που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της ομαλής διενέργειας της αξιολόγησης στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Α.Υ. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 α.μ. Για την πίστωση των α.μ. ανά υποψήφιο, συνεκτιμώνται οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό α.μ.:
α) Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (25 α.μ.)
β) Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων (25 α.μ.)
γ) Τα αποτελέσματα των γραπτών (ή/και γραπτής εργασίας) και προφορικών εξετάσεων (25 α.μ.)
δ) Η Δήλωση Σκοπού και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης (25 α.μ.).
2. Ο τρόπος αξιολόγησης για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων έχει ως εξής:
i. Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καταγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των υποψηφίων και βάσει αυτών αποδίδονται στους υποψηφίους κατά μέγιστο είκοσι πέντε (25) α.μ. ως εξής:
α) Ο βαθμός του πτυχίου πιστώνεται, σύμφωνα με τη βαθμολογία, με μέχρι και πέντε (5) α.μ., διαιρώντας τον βαθμό του πτυχίου με το δύο.
β) Πρόσθετα πτυχία (πτυχία πέραν του πρώτου ή μεταπτυχιακοί τίτλοι) πιστώνονται με μέχρι πέντε (5) α.μ. ως εξής: δύο (2) α.μ. για μεταπτυχιακό τίτλο 2ου ή 3ου κύκλου, δύο (2) α.μ. για δεύτερο πτυχίο και ένα (1) α.μ. για κάθε άλλο τίτλο πέραν του δεύτερου και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) α.μ. συνολικά. Σημειώνεται ότι τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής υπολογίζονται μόνο εφόσον είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
γ) Η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής πρώτης πιστώνεται με μέχρι πέντε (5) α.μ. ως εξής: ο υποψήφιος που έχει επαρκή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (επίπεδο Β2) πέραν της μιας, πιστώνεται με μία (1) α.μ. για κάθε επιπλέον γλώσσα.
δ) Επαγγελματικό έργο πιστώνεται με μέχρι δέκα (10) α.μ. ως εξής: ένα (1) α.μ. ανά πιστοποιημένο έτος επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε αντικείμενο σχετικό με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.
ii. Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων πιστώνονται κατά μέγιστο με είκοσι (25) α.μ. ως εξής:
α) Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου μπορεί να πιστωθεί, με μέχρι και εννιά (9) α.μ. συνολικά, μετά από τεκμηριωμένη αξιολόγηση της Ε.Α.Υ.
β) Το εκδοτικό έργο του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, δισκογραφία κ.λπ.) και σημαντικές διακρίσεις του υποψηφίου (π.χ. υποτροφίες, κ.λπ.) μπορεί να πιστωθούν με μέχρι και οκτώ (8) α.μ. γ) Το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου (π.χ. συμμετοχές σε φεστιβάλ κτλ.) μπορεί να πιστωθεί με μέχρι και οκτώ (8) α.μ.
iii. Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων (ή/και γραπτής εργασίας) ή/και των προφορικών εξετάσεων πιστώνονται κατά μέγιστο με είκοσι πέντε (25) α.μ. Οι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα της ειδίκευσης μετρούν ισοδύναμα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (από 0-10), όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην προκήρυξη.
iv. Η Δήλωση Σκοπού βαθμολογείται κατά μέγιστο με μέχρι δέκα (10) α.μ., στη βάση της επάρκειας της τεκμηρίωσης αφενός της επιλογής εκ μέρους του/της υποψηφίου του Π.Μ.Σ. και αφετέρου του επιδιωκόμενου αποτελέσματος μέσω της επιλογής αυτής. Η προφορική συνέντευξη καλύπτει θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, πιστώνεται κατά μέγιστο με δεκαπέντε (15) α.μ. και αποβλέπει στο να βοηθήσει: α) στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σημεία που δεν διαφαίνονται από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Τμήμα, β) στην αξιολόγηση άλλων πλευρών των υποψηφίων, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τις προηγούμενες διαδικασίες, καθώς και την δια ζώσης εξέταση της Δήλωσης Σκοπού, γ) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου και στη διαμόρφωση μιας εικόνας για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Τα μέλη της Ε.Α.Υ. αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Ο υποψήφιος θα χρειαστεί να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των δέκα (10) α.μ. σε αυτή την κατηγορία δικαιολογητικών.
3. Οι βαθμολογίες των μελών της επιτροπής είναι ισοδύναμες στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει ως ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μελών της Ε.Α.Υ. Σε περίπτωση που η βαθμολογία ενός υποψηφίου στην συνέντευξη είναι μικρότερη από έξι (6), τότε ο υποψήφιος αυτός αποκλείεται οριστικά από τη διαδικασία.
4. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται διαδικασία γραπτών εξετάσεων, για τη διαμόρφωση του τελικού αριθμού α.μ. ανά υποψήφιο, το άθροισμα των α.μ. που έχουν συλλέγει από τις κατηγορίες κριτηρίων (i), (ii) και (iv) πολλαπλασιάζεται με κατάλληλο συντελεστή, ούτως ώστε να εκφραστεί στην κλίμακα από 0 μέχρι 100.

Άρθρο 8: Γραπτές ή/και προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις

1. Εφόσον με απόφαση της Σ.Ε. προβλέπεται η γραπτή ή/και προφορική εξέταση των υποψηφίων, η εξεταστέα ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο ανά ειδίκευση καθορίζεται από την Σ.Ε., έπειτα από εισήγηση σχετικών με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ, τα οποία έχουν ορισθεί για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Π.Μ.Σ. Η ημερομηνία των όποιων γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη για κάθε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα ανά ειδίκευση περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Η Σ.Ε. έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος ορίζει ως εξεταστή, για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, ένα μέλος ΔΕΠ ή Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκοντα του Τμήματος, το οποίο είναι του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Οι εξεταστές των μαθημάτων είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των θεμάτων των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και προφορικών εξετάσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 9: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

1.Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών περιλαμβάνουν το σύνολο των α.μ. των υποψηφίων και παραδίδονται στην Σ.Ε. από τις Ε.Α.Υ. Στη συνέχεια, η Σ.Ε. συντάσσει σχετική εισήγηση προς την Συνέλευση Τμήματος, η οποία επικυρώνει την λίστα των επιτυχόντων και επιλαχόντων. Οι τελικές λίστες των εισακτέων φοιτητών ανακοινώνονται έντυπα και ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 10: Δομή, Εκπαιδευτικές Ενότητες και Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1. Τα διδασκόμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική» είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει διδακτική, ερευνητική και εργαστηριακή απασχόληση. Ο ερευνητικός και πρακτικός χαρακτήρας του Π.Μ.Σ. αποτυπώνεται τόσο στη συνολική δομή του, όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου του ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι διαρθρωμένο σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει, κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα, την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η αναλυτική διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. καθορίζεται στην ιδρυτική του απόφαση (ΦΕΚ 2919/τ.Β’/12-7-2019).

2. Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30). Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

3. Βασική γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι τα ελληνικά και δευτερεύουσα τα αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.

4. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και άλλες εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μέρος των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων (έως του ορίου που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και σύμφωνα με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Η συνθήκη αυτή βρίσκεται στην κρίση της Σ.Ε. και μπορεί να τροποποιηθεί κατά περίπτωση, εάν υπάρχει ανάγκη, μετά από αιτιολογημένο αίτημα προς της Σ.Ε.

5. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. προς την Συνέλευση Τμήματος και απόφαση της τελευταίας.

Άρθρο 11: Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Διπλωματική Συναυλία. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α’ Ειδίκευση: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

1 Διδακτική της μουσικής και σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις Υ 10

2 Μουσική ανάπτυξη και διαφορετικότητα Υ 10

Μάθημα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

3 Μουσική, τεχνολογία, εκπαίδευση Ε 5

4 Στοιχεία διεύθυνσης για ομαδικό τραγούδι Ε 5

5 Ήχος, περιβάλλον, εκπαίδευση Ε 5

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30


Β’ Εξάμηνο ECTS

1 Μουσικοί πολιτισμοί, κοινωνία και εκπαίδευση Υ 10

2 Παιδαγωγική της κίνησης, αυτοσχεδιασμός και μουσική παράσταση Υ 10

Μάθημα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

3 Δημιουργική διδασκαλία και χρήση οργάνων Ε 5

4 Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση Ε 5

5 Προσχολική μουσική εκπαίδευση Ε 5

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30


Γ’ Εξάμηνο 

1 Μεθοδολογία έρευνας Υ 12

2 Ομαδικό πρότζεκτ Υ 18

ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30


Δ’ Εξάμηνο 

1 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Υ 30

ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30

Σύνολο μονάδων 4 εξαμήνων 120 ECTS

 

Β’ Ειδίκευση: «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα»

Πρόγραμμα Μαθημάτων
 
Α’ Εξάμηνο 
1 Διεύθυνση παιδικής, νεανικής και σχολικής χορωδίας I (πρακτική) Υ 12
2 Μονωδία Ι Υ 2
3 Ακουστική Αγωγή - Τραγούδι Α’ όψεως Ι Υ 2
4 Ανάγνωση Παρτιτούρας Ι Υ 2
5 Χορωδιακό Ρεπερτόριο Ι (για παιδιά, SSA) Υ 2
6 Μεθοδολογία χορωδιακής πρόβας Ι Υ 2
7 Φωνητικό σύνολο Ι Υ 2
8 Διδακτική της μουσικής Υ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
 
Β’ Εξάμηνο 
1 Διεύθυνση παιδικής, νεανικής και σχολικής χορωδίας II (πρακτική) Υ 12
2 Μονωδία ΙΙ Υ 2
3 Ακουστική Αγωγή - Τραγούδι Α’ όψεως ΙΙ Υ 2
4 Ανάγνωση Παρτιτούρας ΙΙ Υ 2
5 Χορωδιακό Ρεπερτόριο (για νέους, SATΒ) Υ 2
6 Μεθοδολογία χορωδιακής πρόβας ΙΙ Υ 2
7 Φωνητικό σύνολο ΙΙ Υ 2
8 Μουσικοί πολιτισμοί και κοινωνία Υ 5
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
 
Γ’ Εξάμηνο
1 Μεθοδολογία έρευνας και ομαδική ερευνητική εργασία Υ 12
2 Μεθοδολογία πρόβας και πρακτική εφαρμογή Υ 15
3 Ιστορικά τεκμηριωμένη εκτέλεση χορωδιακής μουσικής Υ 3
ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ECTS 30
 
Δ’ Εξάμηνο 
1 Μεταπτυχιακή διπλωματική χορωδιακή συναυλία - παράσταση Υ 30
ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
 
Σύνολο μονάδων 4 εξαμήνων 120 ECTS
 
Στο Β’ και στο Δ’ εξάμηνο κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της Θερινής Ακαδημίας των δύο
ειδικεύσεων. Για το μάθημα Φωνητικό Σύνολο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε χορωδία της περιοχής στην οποία
διαμένει ο υποψήφιος, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα του μαθήματος.
2. Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 12: Διάρκεια φοίτησης

1. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η διδασκαλία μαθημάτων και η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται στα τρία εξάμηνα. Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση, συγγραφή και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., να παρακολουθούν τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτικές Ενότητες και να σημειώνουν πρόοδο στην εργασία τους.

3. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική, είτε γίνονται δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Για τον σκοπό αυτό τηρείται παρουσιολόγιο, στο οποίο υπογράφουν οι εκάστοτε παρόντες και το οποίο, στο τέλος κάθε μαθήματος, ο διδάσκοντας παραδίδει στη Γραμματεία, η οποία και διατηρεί σχετικό αρχείο.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται τις παροχές που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αν για οποιονδήποτε λόγο η χρονική διάρκεια των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπερβεί τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, ο φοιτητής δεν δικαιούται πλέον τις φοιτητικές παροχές που ορίζει o Νόμος

Άρθρο 13: Παράταση φοίτησης

1. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου (4ου) εξαμήνου φοίτησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, εάν επιθυμεί παράταση φοίτησης, οφείλει να εξηγήσει εγγράφως στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τους λόγους υπέρβασης των χρονικών ορίων και να ζητήσει παράταση της διάρκειας των σπουδών του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στη συνέχεια η Σ.Ε. καλείται να εξετάσει τους λόγους της υπέρβασης και την συνολική πρόοδο του φοιτητή και να αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας ή αν θα διαγραφεί από το Π.Μ.Σ.

2. Στην περίπτωση που το Π.Μ.Σ. δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει λάβει παράταση της φοίτησης του/της, δεν αποφοιτά από το Π.Μ.Σ.

3. Συμβατικά, ως ημερομηνία έναρξης σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα εγγραφών στο Π.Μ.Σ. του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ καταληκτική ημερομηνία των σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου υποχρεωτικού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση παράτασης ή/και αναστολής, καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η τελευταία μέρα του τελευταίου ακαδημαϊκού εξαμήνου φοίτησης.

Άρθρο 14: Αναστολή φοίτησης

1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, που κατατίθεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του τρέχοντος εξαμήνου, αναστολή της φοίτησής του/της είτε στο στάδιο της παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων είτε στο στάδιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η σχετική έγκριση χορηγείται με απόφαση της Σ.Ε. και αφορά ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Αναστολή φοίτησης μεγαλύτερη από δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από την εργασία/υπηρεσία τους, δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που λαμβάνουν αναστολή φοίτησης, όταν επαναλάβουν την φοίτηση τους, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής τους ως μεταπτυχιακού φοιτητή και είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, στις οποίες δεν είχαν αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την χορήγηση της αναστολής.

4. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης.

5. Στην περίπτωση που το Π.Μ.Σ. δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει αναστείλει την φοίτηση του, δεν έχει τη δυνατότητα αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 15: Φοίτηση, διδασκαλία και εξετάσεις

1. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια εγγράφεται στην ειδίκευση που έχει επιλεγεί και δηλώνει τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα παρακολουθήσει.

2. Η δυνατότητα αλλαγής ειδίκευσης παρέχεται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας προς την Σ.Ε. και εισήγηση της Σ.Ε. προς την Συνέλευση Τμήματος. Έγκριση του αιτήματος συνεπάγεται την παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων της νέας ειδίκευσης από το μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια στα επόμενα εξάμηνα σπουδών.

3. Η διδασκαλία στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, το διδακτικό έργο ανά Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με την μορφή διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας ή/και καλλιτεχνικού έργου (υπό συστηματική επίβλεψη). Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στην επιστημονικά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος, προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

4. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ελάχιστη υποχρέωση παρακολούθησης του 80% των ωρών διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) που ορίζονται ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Μη εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου καθιστά αδύνατη την συμμετοχή του στην όποια εξεταστική διαδικασία για την εν λόγω Εκπαιδευτική Ενότητα και παραπέμπει στην παρακολούθηση αυτής κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

5. Σε κάθε περίπτωση η Σ.Ε. μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες πρόσθετες δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στις οποίες οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Οι δραστηριότητες αυτές ανακοινώνονται κατά την έναρξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

6. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας εκδίδεται σε ετήσια βάση με ευθύνη της Σ.Ε., σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Συνέλευση Τμήματος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης της διδασκαλίας ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, καθώς επίσης και τις όποιες πρόσθετες δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου.

7. Η εξέταση κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο, που καθορίζει και ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου ο διδάσκων. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, όπως εκτέλεση και παράδοση εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου (και μέχρι τη λήξη της περιόδου των εξετάσεων). Εξέταση της κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εν λόγω ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι βαθμολογίες των φοιτητών στις Εκπαιδευτικές Ενότητες ανακοινώνονται το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ή του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να τροποποιήσει, ή να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων, ή να ορίσει και επιπλέον εξεταστική περίοδο ή διαφορετικό τρόπο εξέτασης, για μερικές ή όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

9. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει την ευκαιρία να εξεταστεί το πολύ δύο φορές σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα κατά τη διάρκεια του 1ου ακαδημαϊκού έτους (στο τέλος του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου εφόσον αυτή οριστεί). Αν αποτύχει και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με αίτησή του να παραπεμφθεί στη Σ.Ε., η οποία και αποφασίζει είτε για τη δυνατότητα χορήγησης μιας επιπλέον εξέτασης από τριμελή επιτροπή διδασκόντων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοση του, είτε για την επανάληψη παρακολούθησης της Εκπαιδευτικής Ενότητας από το μεταπτυχιακό φοιτητή/ φοιτήτρια σε επόμενο εξάμηνο σπουδών (χωρίς να καταβάλει επιπλέον τέλη εγγραφής) είτε για την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.

10. Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μισού αριθμού μαθημάτων (50%) από το σύνολο των μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου φοίτησης, τότε διαγράφεται αυτοδικαίως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ σοβαρούς λόγους, η Συνέλευση Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας από το Π.Μ.Σ. Τέτοιοι λόγοι είναι η μη επαρκής πρόοδος (π.χ. η μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική/εξεταστική διαδικασία), η συστηματικά πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η συμπεριφορά που προσβάλει κανόνες σεβασμού και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί λογοκλοπής.

11. Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια αποφασίσει να διακόψει τις σπουδές του, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 16: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

1. Στην αρχή του Γ’ εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στη Σ.Ε. την επιθυμητή γνωστική περιοχή, τον προτεινόμενο επόπτη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και να καταθέσει μία Ερευνητική Πρόταση της προτεινόμενης εργασίας/καλλιτεχνικού έργου. Το γνωστικό αντικείμενο του επόπτη πρέπει να είναι συναφές με τη γνωστική περιοχή της προτεινόμενης εργασίας. Η Σ.Ε. εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση Τμήματος, η οποία εγκρίνει την πρόταση και ορίζει τον Επόπτη και την Εξεταστική Επιτροπή. Ο ορισμός του Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Γ’ εξαμήνου φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή. Εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Σ.Ε., τότε η Σ.Ε. είναι αρμόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η Συνέλευση Τμήματος να ορίσει Επόπτη. Η επιτυχής περάτωση όλων των μαθημάτων του Α’, Β’ και Γ’ εξαμήνου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

2. Δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές/ φοιτήτριες οι οποίοι έχουν αποτύχει σε περισσότερες από τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ενότητες του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Ο Επόπτης της διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., με ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα αυτής. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή, παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του και υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων έρευνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν ανελλιπώς τον επιβλέποντά τους για την πρόοδο της εργασίας τους.

4. Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από Εξεταστική Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Αποτελείται από τρία μέλη, τον Επόπτη καθηγητή και δύο ακόμη μέλη. Από τα δύο αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (παρ. 4 του άρ. 34 του ν. 4485/2017).

5. Κάθε φοιτητής/τρια που παρακολουθεί την Ειδίκευση «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα», καλείται να εκπονήσει διπλωματική εργασία 20.000 περίπου λέξεων (με τις υποσημειώσεις και χωρίς την βιβλιογραφία ή τυχόν παραρτήματα). Οι εργασίες μπορεί να συνοδεύονται και από σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Κάθε φοιτητής/τρια που παρακολουθεί την Ειδίκευση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα», καλείται να εκπονήσει διπλωματική εργασία με καλλιτεχνικό περιεχόμενο και το αντίστοιχο βιντεοσκοπημένο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Η διπλωματική εργασία είναι ατομική. Η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι η ελληνική ή και η αγγλική. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.

6. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται το νωρίτερο στο τέλος του Δ’ εξαμήνου σπουδών στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η υποστήριξή της γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη, κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξής της, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί.

7. Αν η διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψη, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της διπλωματικής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το βιντεοσκοπημένο και οπτικοακουστικό υλικό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

8. Για λίγες διορθώσεις δίνεται παράταση ενός μήνα, για σοβαρές διορθώσεις δίνεται παράταση τριών μηνών, και σε περίπτωση μη αποδεκτής διπλωματικής επαναλαμβάνεται η παρακολούθηση του Δ’ εξαμήνου. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει άλλο θέμα, προκειμένου να εκπονήσει νέα εργασία, με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία και μόνo φορά. Πέραν αυτής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. οριστικά. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής δεν δύναται να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ακόμα και αν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων είναι προβιβάσιμος.

Άρθρο 17: Βαθμολογία και απονομή Διπλώματος

1. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών βαθμολογείται με το ίδιο σύστημα που ισχύει και για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (ελάχιστος βαθμός το 0, βάση το 5, και άριστα το 10), με ακρίβεια εκατοστού του βαθμού και κατατίθεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Oρισμένα μαθήματα εξαιρούνται από τη βαθμολογική κλίμακα του 0-10 και η αξιολόγησή τους ορίζεται ως Επιτυχής Συμμετοχή ή Μη Επιτυχής Συμμετοχή. Τα μαθήματα αυτά εξαιρούνται από το Μ.Ο. της βαθμολογίας του φοιτητή. Εφόσον οι παρουσίες στην εκάστοτε Εκπαιδευτική Ενότητα δεν υπολείπονται του ορίου του 80%, οι βαθμολογίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε διδάσκοντα εντός προθεσμίας 30 ημερών.

2. Η κλίμακα βαθμολογίας στις Εκπαιδευτικές Ενότητες και στην διπλωματική εργασία έχει ως εξής:

Άριστα: από 8,50 έως 10.

Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49.

Καλώς: Από 5 έως 6,49.

3. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρείται ότι περάτωσαν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, εφόσον έχουν πιστωθεί επιτυχώς 120 ECTS. Με απόφασή της η Συνέλευση Τμήματος ανακηρύσσει διπλωματούχους τους φοιτητές/ φοιτήτριες που περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.

4. Για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται ο ζυγισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συντελεστής βαρύτητας όλων των μαθημάτων είναι ίσος προς ένα (1), ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ίσος προς τρία (3). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία/συναυλία για να έχουν δικαίωμα απονομής Διπλώματος.

5. Για την απονομή του διπλώματος, απαιτείται: α) η μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων (οφειλές τελών εγγραφής) και β) η προσκόμιση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. βεβαιώσεων περί της μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

6. Η απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται στην ειδική τελετή που διοργανώνεται κατ’ ελάχιστον δύο φορές το έτος για την απονομή των πτυχίων και διπλωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του Ιδρύματος. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Π.Μ.Σ., μπορεί να χορηγείται πριν από την απονομή, κατόπιν αιτήσεως τους στην Γραμματεία του Προγράμματος, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.

7. Κατά την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται και παράρτημα Διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, το οποίο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα (π.χ. την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών), αλλά και με την ακαδημαϊκή πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή, όπως: α) τον τίτλο και την βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας, β) την αναλυτική βαθμολογία στις Εκπαιδευτικές Ενότητες που παρακολούθησε, γ) την ενδεχόμενη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ERASMUS+, δ) την τυχόν ανακήρυξη του σε υπότροφο του Προγράμματος, ε) το όποιο επικουρικό και εκπαιδευτικό έργο προσφέρθηκε από τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Άρθρο 18: Δίδακτρα και υποτροφίες

1. Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες συνολικού ύψους 4.000,00€. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά σε δόσεις των 1000,00 €, το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Με απόφαση της Σ.Ε. δύναται να τροποποιείται το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα τμηματικής καταβολής των τελών εγγραφής, ανάλογα των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.

2. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών δύναται να απαλλαχθεί από την καταβολή του συνόλου των διδάκτρων φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

3. Κάποιοι φοιτητές δικαιούνται να λάβουν απαλλαγή από την καταβολή μέρους των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τη βαθμολογία του προηγούμενου εξαμήνου ή εφόσον πληρούν κριτήρια αριστείας σε συγκεκριμένα μαθήματα ή υψηλή αξιολόγηση κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Στους φοιτητές αυτούς προσφέρεται υποτροφία, με απαλλαγή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο (π.χ. ένας αριστούχος για το Α’ εξάμηνο, ένας για το Β’, κ.ο.κ.). Η απαλλαγή τελών φοίτησης θα δίνεται με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και με κριτήρια επίτευξης αριστείας κατά την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, που είτε απαλλάσσονται από την καταβολή τελών φοίτησης είτε ανακηρύσσονται υπότροφοι του Π.Μ.Σ., έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης προς το Τμήμα ανάλογα με τα προσόντα τους. Η σχετική ανάθεση πραγματοποιείται από την Συνέλευση Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.

5. Για κάθε εξάμηνο παράτασης σπουδών ο φοιτητής καταβάλει το χρηματικό ποσό των 500,00 ευρώ ανά εξάμηνο ως τέλος φοίτησης.

Άρθρο 19: Διδακτικό προσωπικό

1. Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται τουλάχιστον κατά 60% μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα ή ομότιμα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7 του άρ. 29 του ν. 4009/2011). Επίσης, απασχολούνται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του (άρ. 36 του ν. 4485/2017).

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορούν να κληθούν από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., ή επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7 του άρ. 16 του ν. 4009/2011). Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

3. Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται ανά εξάμηνο με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων: α) τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του διδάσκοντα (π.χ. το γνωστικό αντικείμενο μέλους ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., το δημοσιευμένο επιστημονικό και ερευνητικό ή /και καλλιτεχνικό του έργο, κ.λπ.) με το περιεχόμενο των προς ανάθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, β) τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα με προοπτική διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, αλλά και η επίβλεψη και εξέταση των όποιων διπλωματικών εργασιών αυτός θα αναλάβει, γ) τις όποιες προηγούμενες αξιολογήσεις του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

4. Στις περιπτώσεις Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, η διδασκαλία των οποίων περιλαμβάνει εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους του Προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος της συγκεκριμένης ειδικότητας, υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του μέλους ΔΕΠ ή διδάσκοντα που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Ενότητας.

5. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. μπορούν να προσκαλέσουν επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας ή υψηλής εξειδίκευσης για να πραγματοποιήσουν διαλέξεις ή σεμινάρια στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως της Σ.Ε. του Προγράμματος.

6. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών που εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ανά διδάσκοντα ορίζεται ίσος προς οκτώ (8).

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας