Κανονισμός

 


Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις

1. Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής «Πρόγραμμα» ή «ΔΠΜΣ») με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» και αντίστοιχο αγγλικό «Sonic Arts and Audio Technologies» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018).

2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του ΔΠΜΣ καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση και διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων.

3. Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη λειτουργίας του. Για τη συνέχιση της λειτουργίας του πέραν του παραπάνω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος και ρυθμίζουν, με ενιαίο τρόπο, θέματα λειτουργίας του ΔΠΜΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2: Αντικείμενο, Ειδικεύσεις, Τίτλος Σπουδών

1. Το ΔΠΜΣ στις «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της θεωρίας και της δημιουργίας ποικίλων και νέων μορφών ηλεκτροακουστικής μουσικής και τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης της σύγχρονης ηχητικής τεχνολογίας.

2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής. Η εξειδίκευση αυτή παρέχεται υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών αξόνων και προσεγγίσεων υλοποίησης. Η πρώτη αφορά σε (ήδη ή εν δυνάμει) ερευνητές/καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν στη δημιουργική τους ικανότητα μεθόδους, υλικό και αισθητικές που αναπτύσσονται τουλά χιστον έξι δεκαετίες τώρα με βάση την ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και που σήμερα αποτελούν μια ζωντανή, ευρύτατη και πολυδιάστατη περιοχή έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Ο δεύτερος άξονας εξειδίκευσης απευθύνεται σε (ήδη ή εν δυνάμει) επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίηση τους στα πεδία της δημιουργικής οικονομίας που αναπτύσσονται στη βάση της σύγχρονης ηχητικής τεχνολογίας και των διαρκώς επεκτεινόμενων εφαρμογών της στην βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως ο καλλιτεχνικός ή εφαρμοσμένος ηχητικός σχεδιασμός (π.χ. κινηματογράφος, βίντεο-παιχνίδια, παραστατικές τέχνες, διαφήμιση, εικονικά περιβάλλοντα/εγκαταστάσεις κ.α.) και η παραγωγή προϊόντων διακίνησης μουσικού περιεχομένου (π.χ. δισκογραφία, διαδίκτυο κ.λπ.), χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και προσφέροντας, με τρόπο ουσιαστικό, εφόδια ευρηματικής απασχόλησης και καινοτομικών προοπτικών στους παραπάνω τομείς.

3. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις: α) Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία (Sonic Arts) και β) Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή (Audio Technologies). Ο τύπος του απονεμόμενου διπλώματος ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τού παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 3: Όργανα του ΔΠΜΣ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.): Η διοίκηση του ΔΠΜΣ ασκείται από την Ε.Δ.Ε., η οποία συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος με διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το Nόμο. Ο συνολικός αριθμός των μελών της Ε.Δ.Ε. είναι επτά (7). Αναλυτικά, στην Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ συμμετέχουν:

- 3 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

- 2 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

- 2 εκπρόσωποι των φοιτητών που εκλέγονται μεταξύ των φοιτητών του ΔΠΜΣ με ετήσια θητεία.

Της Ε.Δ.Ε. προεδρεύει ο Διεθυντής του ΔΠΜΣ (χωρίς δικαίωμα ψήφου εάν δεν είναι μέλος αυτής).

Η Ε.Δ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ,

β) εκλέγει το Διευθυντή του ΔΠΜΣ,

γ) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών,

δ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και καταρτίζει τον πίνακα επιτυχόντων ανά ειδίκευση,

ε) επικυρώνει τους τελικούς πίνακες των εισακτέων στο Πρόγραμμα,

στ) κατανέμει και αναθέτει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ,

ζ) ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών,

η) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

θ) αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων: Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας εκλέγουν τα τρία (3) και δύο (2) μέλη της Ε.Δ.Ε., από τα δύο Τμήματα αντιστοίχως.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.): Η Σ.Ε. του ΔΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο Πρόγραμμα και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία. Στη Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

4. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ:Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο που είναι άμεσα συναφές με το γνωστικό πεδίο του ΔΠΜΣ. Ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών της Σ.Ε. για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το νόμο. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ, ύστερα από́ αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., ως Διευθυντής του Προγράμματος μπορεί να οριστεί μέλος Δ.Ε.Π. προερχόμενο από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών της Σ.Ε. επίσης από την Ε.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, προεδρεύει της Σ.Ε. και της Ε.Δ.Ε., εισηγείται προς την Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ή που προκύπτει και αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.

5. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ: είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση των όποιων γραμματειακών καθηκόντων και για τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ. Στα ανωτέρω καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά η δημοσιοποίηση των προσκλήσεων / προκηρύξεων, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, η διαχείριση των αιτήσεων και των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών, η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, η τήρηση αρχείου βαθμολογίας, η χορήγηση των όποιων βεβαιώσεων και τίτλων κ.τ.λ.

Άρθρο 4 : Διάρκεια σπουδών και παροχές

1. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Υπέρβαση του ανωτέρω ορίου επιφέρει την αυτόματη διαγραφή του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας από το Πρόγραμμα.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ, να παρακολουθούν τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτικές Ενότητες και να σημειώνουν πρόοδο στην εργασία τους.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται τις παροχές που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αν για οποιονδήποτε λόγο η χρονική διάρκεια των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας υπερβεί τα τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν δικαιούται πλέον τις φοιτητικές παροχές που ορίζει o Νόμος.

Άρθρο 5: Παράταση φοίτησης

1. Με την έναρξη του τέταρτου (4ου) εξαμήνου φοίτησής του, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να εξηγήσει εγγράφως στην Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ τους λόγους της υπέρβασης των χρονικών ορίων, και να ζητήσει παράταση της διάρκειας των σπουδών του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Ε. καλείται να εξετάσει τους λόγους της υπέρβασης και την συνολική πρόοδο του φοιτητή και να αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας ή αν ο αυτός/αυτή θα διαγραφεί από το ΔΠΜΣ.

2. Στην περίπτωση που το ΔΠΜΣ δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει λάβει παράταση της φοίτησής του/της, δεν αποφοιτά από το ΔΠΜΣ.

3. Συμβατικά, ως ημερομηνία έναρξης σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα εγγραφών στο ΔΠΜΣ του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ καταληκτική ημερομηνία των σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου υποχρεωτικού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση παράτασης ή/και αναστολής, κατά το παρόν άρθρο και το Άρθρο 6, καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η τελευταία μέρα του τελευταίου ακαδημαϊκού εξαμήνου φοίτησης.

Άρθρο 6: Αναστολή φοίτησης

1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του που κατατίθεται στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του τρέχοντος εξαμήνου, αναστολή της φοίτησής του/της, είτε στο στάδιο της παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, είτε στο στάδιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η σχετική έγκριση χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και αφορά ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Αναστολή φοίτησης μεγαλύτερη από δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από την εργασία/υπηρεσία τους δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που λαμβάνουν αναστολή φοίτησης, όταν επαναλάβουν την φοίτησή τους, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής τους ως μεταπτυχιακού φοιτητή και είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες στις οποίες δεν είχαν αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την χορήγηση της αναστολής.

4. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης.

5. Στην περίπτωση που το ΔΠΜΣ δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει αναστείλει την φοίτησή του, δεν έχει τη δυνατότητα αποφοίτησης από το ΔΠΜΣ.

Άρθρο 7: Δομή, Εκπαιδευτικές Ενότητες και Πιστωτικές Μονάδες

1. Το ΔΠΜΣ “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη συνολική δομή του, όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου του ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και καθοδηγούμενου ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου με τη μορφή εκπόνησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται επιβλεπόμενο ατομικό ερευνητικό/καλλιτεχνικό έργο που ολοκληρώνεται με την συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η αναλυτική διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ καθορίζεται στον ιδρυτικό του Νόμο (ΦΕΚ 2935/20.07.2018) και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος.

2. Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30). Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90).

3. Βασική γλώσσα του ΔΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

4. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Εξαίρεση από την διά ζώσης παρακολούθηση μπορεί να αποτελέσει η πραγματοποίηση μέρους των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων εξ’ αποστάσεως (έως του ορίου που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και μέρους των σεμιναρίων, σύμφωνα με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Η συνθήκη αυτή βρίσκεται στην κρίση της Σ.Ε. και μπορεί να τροποποιηθεί κατά περίπτωση εάν υπάρχει ανάγκη, μετά από αιτιολογημένο αίτημα προς της Σ.Ε..

5. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. προς την Ε.Δ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8: Διδακτικό προσωπικό

1. Η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, ανατίθεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ. Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας διαθέτουν το απαραίτητο ανθρώπινο επιστημονικό́ δυναμικό́, μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. υψηλού επιστημονικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, για την στελέχωση του επιστημονικού́- διδακτικού́ προσωπικού του ΔΠΜΣ. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος, δύναται να πραγματοποιηθούν προσκλήσεις εξωτερικών συνεργατών, για διδασκαλία, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λπ.

2. Στο ΔΠΜΣ απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή/και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

3. Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται σε ετήσια (ακαδημαϊκή) βάση με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Τη συνάφεια του γνωστικού́ αντικειμένου του διδάσκοντα (π.χ. το γνωστικό αντικείμενο μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., το δημοσιευμένο επιστημονικό́ και ερευνητικό́ ή/και καλλιτεχνικό́ του έργο, κ.λπ.) με το περιεχόμενο των προς ανάθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων,

β) Τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα με προοπτική διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή́ η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της/των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, αλλά και η επίβλεψη και εξέταση των όποιων διπλωματικών εργασιών αυτός θα αναλάβει,

γ) Τις όποιες προηγούμενες αξιολογήσεις του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

4. Στις περιπτώσεις Εκπαιδευτικών Ενοτήτων η διδασκαλία των οποίων περιλαμβάνει εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους του Προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε υποψήφιους διδάκτορες των δύο Τμημάτων της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντα που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Ενότητας.

5. Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ μπορούν να προσκαλέσουν επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας ή υψηλής εξειδίκευσης για να πραγματοποιήσουν διαλέξεις ή σεμινάρια στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως της Σ.Ε. του Προγράμματος.

6. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών που εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ανά διδάσκοντα ορίζεται ίσος προς έξι (6).

Άρθρο 9 : Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε., καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί το ΔΠΜΣ ανά ειδίκευση, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και προκηρύσσει σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος (ή δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ειδίκευση). Η προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στους πίνακες ανακοινώσεων των δύο Τμημάτων καθώς και ηλεκτρονικά.

2. Αναλυτικά, στην ανωτέρω προκήρυξη αναφέρονται:

α) Οι ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές.

β) Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα ενταχθούν σε κάθε ειδίκευση.

γ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.

δ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

ε) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν.

στ) Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε ειδίκευσης, αν η Ε.Δ.Ε. αποφασίσει τη διενέργεια εξετάσεων.

ζ) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων, αν η Ε.Δ.Ε. αποφασίσει αποκλειστικά ή συμπληρωματικά αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης.

η) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Ε.Δ.Ε. κρίνει αναγκαία και η οποία διευκολύνει την ενημέρωση και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.

3. Στο ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με:

α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου,

β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής,

γ) την εφαρμογή της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου σε ποικίλα πεδία (π.χ. ψυχαγωγίας, μαζικής επικοινωνίας, πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Είναι επίσης δυνατή σε ειδικές περιπτώσεις η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί μπορούν να αποδείξουν αφενός ικανή ερευνητική ή/και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο πεδίο των τεχνών και τεχνολογιών του ήχου και αφετέρου ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΔΠΜΣ.

3. Επιπλέον του ανωτέρω αριθμού εισακτέων, στο ΔΠΜΣ μπορεί να γίνει δεκτό ένα μέλος προσωπικού́ των οικείων Τμημάτων της κατηγορίας του Ε.Ε.Π. , Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. με βάση τα όσα προβλέπονται από́ το Ν. 4485/2017 (Άρθρο 34, παρ. 8).

4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν κατ’ ελάχιστον οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι τα εξής:

α)  Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία δηλώνεται η ειδίκευση του ΔΠΜΣ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο ειδικεύσεις ο/η υποψήφιος/υποψήφια οφείλει να τις αναφέρει κατά σειρά προτεραιότητας.

β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

δ) Τίτλους Σπουδών. Ειδικά οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η οποία ωστόσο αν και δεν είναι απαραίτητη για την εγγραφή θα πρέπει με ευθύνη του υποψηφίου να κατατεθεί πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του στο ΔΠΜΣ, σε διαφορετική περίπτωση δεν δικαιούται να αποφοιτήσει.

ε) Πιστοποιητικό καλής κατ’ ελάχιστον γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ζ) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ.

η) Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.

θ) Λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. δύναται να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία από τους υποψηφίους, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο κείμενο της προκήρυξης.

Άρθρο 10: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) του ΔΠΜΣ, μία για κάθε ειδίκευση. Οι Ε.Α.Υ. απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τα μέλη της κάθε Ε.Α.Υ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των προσωπικών συνεντεύξεων και τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων της αντίστοιχης ειδίκευσης. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει επίσης και τον/την προεδρεύοντα/ουσα της εκάστοτε Ε.Α.Υ.

2. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει εξεταστές για τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν, αν αποφασισθεί η διενέργεια τέτοιων εξετάσεων.

3. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν προσκομίζονται με την αίτηση (τίτλοι πτυχίων, κ.λπ.), πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με τη δέσμευση ότι αυτά θα προσκομιστούν, όταν αυτό ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά αυτά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν προσκομισθούν μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Ε.Α.Υ. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει αναλυτικούς πίνακες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ειδίκευση και τους διαβιβάζει στις αρμόδιες Ε.Α.Υ.

4. Η E.A.Y. της κάθε ειδίκευσης, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τον πίνακα των υποψηφίων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια του Άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, ελέγχει το κατά πόσο οι υποψήφιοι ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής (Άρθρο 9, παρ. 3). Εάν αυτές δεν ικανοποιούνται από κάποιον υποψήφιο, αυτός αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής και δεν αξιολογείται περαιτέρω. Στη συνέχεια, η Ε.Α.Υ. βαθμολογεί και κατατάσσει τους υποψηφίους, με βάση την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει, και συντάσσει τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, όλοι οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης ειδίκευσης (εκτός αυτών που έχουν αποκλειστεί παραπάνω) με τις αναλυτικές βαθμολογίες τους στα επιμέρους κριτήρια, αλλά και την συνολική τους βαθμολογία, ταξινομημένοι με σειρά επιτυχίας. Στη συνέχεια, η Ε.Α.Υ., αφού λάβει υπόψιν τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την επιλογή τους. Ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων περιλαμβάνει μόνο την τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο, και είναι ταξινομημένος με σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση επιτυχίας και στις δύο ειδικεύσεις λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας που έχει οριστεί στην αίτηση (Άρθρο 9, παρ. 4(α)). Οι παραπάνω πίνακες ενημερώνονται με τις επιλογές αυτές και διαβιβάζονται στην Ε.Δ.Ε. για επικύρωση.

5. Η Ε.Δ.Ε. επικυρώνει τους αξιολογικούς πίνακες και τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο (ή στο πτυχίο με τον καλύτερο βαθμό, αν έχει πολλά). Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

6. Οι πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων, μετά την επικύρωσή τους από τη Ε.Δ.Ε. αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των δύο Τμημάτων και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ, εκτός αν με αίτησή του προς την Ε.Δ.Ε. επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ.Ε. εξετάζει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.

7. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει στη διάθεση της τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων του Προγράμματος για κάθε ειδίκευση και δίνει πληροφορίες για την απόδοση των υποψηφίων στους ίδιους του υποψήφιους. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να επικαλείται συγκεκριμένους λόγους, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Δ.Ε. μέσα στις επόμενες δύο (2) εβδομάδες από την κατάθεση της, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Ε.Α.Υ..

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Άρθρο, για κάθε ειδίκευση, γίνεται από την αντίστοιχη Ε.Α.Υ., που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της ομαλής διενέργειας της αξιολόγησης στη συγκεκριμένη ειδίκευση και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.). Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώνεται ο κάθε υποψήφιος από τις επιμέρους κατηγορίες αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων του υποψηφίου. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 α.μ.. Για την πίστωση των α.μ. ανά υποψήφιο συνεκτιμώνται οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό α.μ.:

α) Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (30 α.μ.)

β) Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων (30 α.μ.)

γ) Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, εφόσον προβλέπεται η διεξαγωγή τους (15 α.μ.)

δ) Η Δήλωση Σκοπού και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (25 α.μ)

2. Ο τρόπος αξιολόγησης για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων έχει ως εξής:

i) Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, καταγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των υποψηφίων και βάσει αυτών αποδίδονται στους υποψηφίους κατά μέγιστο τριάντα (30) α.μ. ως εξής:

α) Τυχόν επαγγελματικό έργο πιστώνεται με μέχρι δέκα (10) α.μ. ως εξής: δύο (2) α.μ. ανά πιστοποιημένο έτος επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε αντικείμενο σχετικό με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ.

β) Πρόσθετα πτυχία (πτυχία πέραν του πρώτου ή μεταπτυχιακοί τίτλοι) πιστώνονται με μέχρι επτά (7) α.μ. ως εξής: τρεις (3) α.μ. για μεταπτυχιακό τίτλο 2ου ή 3ου κύκλου, δύο (2) α.μ. για δεύτερο πτυχίο και από μία (1) α.μ. για κάθε άλλο τίτλο πέραν του δεύτερου και μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) α.μ. συνολικά. Σημειώνεται ότι τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής υπολογίζονται μόνο εφόσον είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

γ) Η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής πρώτης πιστώνεται μέχρι τρείς (3) α.μ. ως εξής: ο υποψήφιος που έχει επαρκή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της μιας πιστώνεται με μία (1) α.μ. για κάθε επιπλέον γλώσσα.

δ) Πτυχιακή, διπλωματική ή άλλη αυτοδύναμη και ισοδύναμη, κατά την κρίση της Επιτροπής, εργασία πιστώνεται με μέχρι και πέντε (5) α.μ., ανάλογα με τη συνάφεια της με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

ε) Ο βαθμός του πτυχίου αντιστοιχίζεται σε μέχρι και πέντε (5) α.μ., ως εξής: δύο (2) α.μ. αν ο βαθμός του πτυχίου είναι από επτά και μισό (7,5) μέχρι οκτώ και μισό (8,5) και με τρείς (3) α.μ. αν είναι μεγαλύτερος από οκτώ και μισό (8,5).

ii) Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων πιστώνονται κατά μέγιστο με τριάντα (30) α.μ. ως εξής:

α) Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου μπορεί να πιστωθεί μέχρι και δέκα (10) α.μ. συνολικά μετά από τεκμηριωμένη αξιολόγηση της Ε.Α.Υ.

β) Το εκδοτικό έργο του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, δισκογραφία κλπ.) και σημαντικές διακρίσεις του υποψηφίου (π.χ. υποτροφίες, κ.λπ) μπορεί να πιστωθούν μέχρι και δέκα (10) α.μ..

γ) Το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου (π.χ. συμμετοχές σε φεστιβάλ κτλ.) μπορεί να πιστωθεί μέχρι και δέκα (10) α.μ..

iii) Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων πιστώνονται κατά μέγιστο με δεκαπέντε (15) α.μ.. Οι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα της ειδίκευσης μετρούν ισοδύναμα στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (από 0-10), όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην προκήρυξη. Το σύνολο των πιστούμενων α.μ. είναι ίσο προς την τελική βαθμολογία επί τον συντελεστή 1,5.

iv) Η Δήλωση Σκοπού βαθμολογείται κατά μέγιστο μέχρι δέκα (10) α.μ. στη βάση της επάρκειας της τεκμηρίωσης αφενός της επιλογής εκ μέρους του/της υποψηφίου του ΔΠΜΣ “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” και αφετέρου του επιδιωκόμενου αποτελέσματος μέσω της επιλογής αυτής.

v) Η προφορική συνέντευξη καλύπτει θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, πιστώνεται κατά μέγιστο με δεκαπέντε (15) α.μ. και αποβλέπει στο να βοηθήσει α) στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σημεία που δεν διαφαίνονται από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Τμήμα, β) στην αξιολόγηση άλλων πλευρών των υποψηφίων, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τις προηγούμενες διαδικασίες καθώς και την δια ζώσης εξέταση της Δήλωσης Σκοπού, γ) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου και στη διαμόρφωση μιας εικόνας για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Τα μέλη της Ε.Α.Υ. αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων (από 1 έως 15). Οι βαθμολογίες των μελών της επιτροπής είναι ισοδύναμες στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει ως ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μελών της Ε.Α.Υ. Σε περίπτωση όπου η βαθμολογία ενός υποψηφίου στην συνέντευξη είναι μικρότερη από έξι (6), τότε ο υποψήφιος αυτός αποκλείεται οριστικά από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης συνέντευξης η Δήλωση Σκοπού βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) α.μ. κατά μέγιστον.

3. Για τη διαμόρφωση του τελικού πλήθους α.μ. ανά υποψήφιο, στην περίπτωση όπου δεν προβλέπεται διαδικασία γραπτών εξετάσεων, το άθροισμα των α.μ. που έχουν συλλεγεί από τις κατηγορίες κριτηρίων (i), (ii) και (iv) πολλαπλασιάζεται με κατάλληλο συντελεστή, ούτως ώστε να εκφραστεί στην κλίμακα από 0 μέχρι 100.

Άρθρο 12: Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις

1. Εφόσον με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προβλέπεται η γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η εξεταστέα ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο ανά ειδίκευση καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., έπειτα από εισήγηση σχετικών με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν ορισθεί για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή ΔΠΜΣ. Η ημερομηνία των όποιων γραπτών εξετάσεων, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη για κάθε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα ανά ειδίκευση περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Η Ε.Δ.Ε., έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει ως εξεταστή, για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., το οποίο είναι του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Οι εξεταστές των μαθημάτων είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των θεμάτων των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων.

Άρθρο 13: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής

Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών περιλαμβάνουν το σύνολο των α.μ. των υποψηφίων και παραδίδονται στην Σ.Ε. από τις Ε.Α.Υ.. Στη συνέχεια, η Σ.Ε. συντάσσει σχετική εισήγηση προς την Ε.Δ.Ε., η οποία επικυρώνει την λίστα των επιτυχόντων και επιλαχόντων. Οι τελικές λίστες των εισακτέων φοιτητών ανακοινώνονται έντυπα και ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 14: Φοίτηση - διδασκαλία και εξετάσεις

1. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια εγγράφεται στην ειδίκευση που έχει επιλεγεί και δηλώνει τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα παρακολουθήσει.

2. Η δυνατότητα αλλαγής ειδίκευσης παρέχεται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας προς την Σ.Ε. και εισήγηση της Σ.Ε. προς την Ε.Δ.Ε.. Έγκριση του αιτήματος συνεπάγεται την παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων της νέας ειδίκευσης από το μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια σε επόμενο εξάμηνο σπουδών (χωρίς προσαύξηση των τελών εγγραφής).

3. Η διδασκαλία στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, το διδακτικό έργο ανά Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με την μορφή διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (ατομικής ή ομαδικής, υπό συστηματική επίβλεψη). Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα όπως η ανάπτυξη αυτόνομου πειραματικού καλλιτεχνικού έργου μικρής κλίμακας, η πραγματοποίηση μιας ζωντανής επίδειξης / συναυλίας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ηχητικού υλικού κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του εφαρμοσμένου / δημιουργικού χαρακτήρα του Προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνολικού διδακτικού έργου της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Ενότητας.

4. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ελάχιστη υποχρέωση παρακολούθησης του 80% των ωρών διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) που ορίζονται ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Μη εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου καθιστά αδύνατη την συμμετοχή του στην όποια εξεταστική διαδικασία για την εν λόγω Εκπαιδευτική Ενότητα και παραπέμπει στην παρακολούθηση αυτής κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

5. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες πρόσθετες δραστηριότητες του ΔΠΜΣ που οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Οι δραστηριότητες αυτές ανακοινώνονται κατά την έναρξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

6. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας εκδίδεται σε ετήσια βάση με ευθύνη της Σ.Ε. σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης της διδασκαλίας ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, καθώς επίσης και τις όποιες πρόσθετες δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου.

7. Η εξέταση κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου ο διδάσκων. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου (και μέχρι τη λήξη της περιόδου των εξετάσεων). Εξέταση της κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εν λόγω ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι βαθμολογίες των φοιτητών στις Εκπαιδευτικές Ενότητες ανακοινώνονται το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ή του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, μπορεί να τροποποιήσει, ή να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων, ή να ορίσει και επιπλέον εξεταστική περίοδο ή διαφορετικό τρόπο εξέτασης, για μερικές ή όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

9. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει την ευκαιρία να εξεταστεί το πολύ δύο φορές σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα κατά τη διάρκεια του 1ου ακαδημαϊκού έτους (στο τέλος του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου εφόσον αυτή οριστεί). Αν αποτύχει και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με αίτησή του να παραπεμφθεί στη Ε.Δ.Ε., η οποία και αποφασίζει, είτε για τη δυνατότητα χορήγησης μιας επιπλέον εξέτασης από τριμελή επιτροπή διδασκόντων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοση του, είτε για την επανάληψη παρακολούθησης της Εκπαιδευτικής Ενότητας από το μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια σε επόμενο εξάμηνο σπουδών (χωρίς να καταβάλει επιπλέον τέλη εγγραφής), είτε για την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ σοβαρούς λόγους, η Ε.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας από το ΔΠΜΣ. Τέτοιοι λόγοι είναι η μη επαρκής πρόοδος (π.χ. η μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική/εξεταστική διαδικασία), η συστηματικά πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η συμπεριφορά που προσβάλει κανόνες σεβασμού και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί λογοκλοπής.

11. Σε περίπτωση όπου κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια αποφασίσει να διακόψει τις σπουδές του, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 15: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

1. Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας, στην οποία αναφέρει την επιθυμητή γνωστική περιοχή και τον προτεινόμενο Επόπτη της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας, και στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Σ.Ε.. εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε. η οποία και ορίζει τον Επόπτη του. Η ανωτέρω αίτηση κατατίθεται με την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου και ο ορισμός του Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την αρχή του 3ου εξαμήνου σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας (με την εξαίρεση που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο). Εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας προς την Σ.Ε., τότε η τελευταία είναι αρμόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η Ε.Δ.Ε. να ορίσει Επόπτη. Είναι δυνατόν η ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να γίνει και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου σπουδών, αρκεί ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει περατώσει με επιτυχία την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του 1ου εξαμήνου σπουδών.

2. Δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι έχουν αποτύχει σε περισσότερες από έξι (6) Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Ο Επόπτης της διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο ΔΠΜΣ και πρέπει να έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα αυτής. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή, παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του και υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων έρευνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν ανελλιπώς τον επιβλέποντά τους για την πρόοδο της εργασίας τους.

4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Επόπτη καθηγητή, όπου αναφέρεται το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τον Επόπτη καθηγητή και δύο ακόμη μέλη. Από τα δύο αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ενός εκ των δύο Τμημάτων που οργανώνουν το ΔΠΜΣ, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται, το νωρίτερο, στο τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί.

6. Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψιν, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

7. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει την δυνατότητα να επιλέξει άλλο θέμα, προκειμένου να εκπονήσει νέα εργασία σε επόμενο εξάμηνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία και μόνη φορά. Πέραν αυτής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια διαγράφεται από το ΔΠΜΣ οριστικά.

Άρθρο 16: Βαθμολογία – Απονομή Διπλώματος

1. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών βαθμολογείται με ελάχιστη βαθμολογία το μηδέν (0), βάση (ελάχιστος βαθμός επιτυχούς παρακολούθησης) το πέντε (5,00) και άριστα το δέκα (10,00), με ακρίβεια εκατοστού του βαθμού. Εφόσον οι παρουσίες στην εκάστοτε Εκπαιδευτική Ενότητα δεν υπολείπονται του ορίου του 80% που ορίζεται στο Άρθρο 14, οι βαθμολογίες κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ από τον εκάστοτε διδάσκοντα εντός της προθεσμίας του Άρθρου 14 του παρόντος.

2. Η κλίμακα βαθμολογίας στις Εκπαιδευτικές Ενότητες και στην διπλωματική εργασία έχει ως εξής:

Άριστα: από 8,50 έως 10

Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49

Καλώς: Από 5 έως 6,49

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρείται ότι περάτωσαν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, εφόσον έχουν πιστωθεί επιτυχώς 90 ECTS. Με απόφασή της η Ε.Δ.Ε. ανακηρύσσει διπλωματούχους τους φοιτητές/φοιτήτριες που περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.

4. Η τελική βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπολογίζεται ως ο ζυγισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συντελεστής βαρύτητας όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων είναι ίσος προς ένα (1), ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ίσος προς πέντε (5).

5. Για την απονομή του διπλώματος, απαιτείται α) η μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων (οφειλές τελών εγγραφής) και β) η προσκόμιση στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ βεβαιώσεων περί της μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

6. Η απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται στην ειδική τελετή που διοργανώνεται κατ’ ελάχιστον δύο φορές το έτος για την απονομή των πτυχίων και διπλωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του Ιδρύματος. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ μπορεί να χορηγείται πριν από́ την απονομή́, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Γραμματεία του Προγράμματος, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.

7. Κατά την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται και παράρτημα Διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, το οποίο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα (π.χ. την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών), αλλά και με την ακαδημαϊκή πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή́, όπως: α) τον τίτλο και την βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας, β) την αναλυτική́ βαθμολογία στις Εκπαιδευτικές Ενότητες που παρακολούθησε, γ) την ενδεχόμενη συμμετοχή́ του στο Πρόγραμμα ERASMUS+, δ) την τυχόν ανακήρυξή του σε υπότροφο του Προγράμματος ε) το όποιο επικουρικό́ και εκπαιδευτικό έργο προσφέρθηκε από́ τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Άρθρο 17: Αξιολόγηση

Το ΔΠΜΣ αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, του Προγράμματος Σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την λειτουργία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πραγματοποίηση της αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας τις όποιες διαθέσιμες πληροφοριακές υποδομές. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, εξωτερική́ ακαδημαϊκή́ αξιολόγηση του Προγράμματος διενεργεί Εξαμελής Επιστημονική́ Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4485/2017.

Άρθρο 18: Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες

1. Η συμμετοχή στο ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες συνολικού ύψους 2.700,00€. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά ως εξής:

α) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

β) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου σπουδών.

γ) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου σπουδών.

δ) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου σπουδών.

ε) Ποσό ίσο προς 900€ καταβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δύναται να τροποποιείται το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα τμηματικής καταβολής των τελών εγγραφής, ανάλογα των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

3. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δύναται κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών να χορηγείται υποτροφία υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου (ήτοι συνολικού ύψους 900,00€). Η απαλλαγή αυτή δίνεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή που επέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του εξαμήνου αναφοράς.

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που, είτε απαλλάσσονται από την καταβολή τελών φοίτησης, είτε ανακηρύσσονται υπότροφοι του ΔΠΜΣ έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης προς τα δύο Τμήματα ανάλογα με τα προσόντα τους (όπως π.χ. καθήκοντα συντήρησης υπολογιστών, δανεισμού εξοπλισμού, κ.λπ.). H σχετική ανάθεση πραγματοποιείται από την Ε.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.


Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Ενημέρωση: 31-07-2018
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας