Προκήρυξη 2022-2023

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

Αντικείμενο του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής.

To πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις.  Η πρώτη εστιάζει στην καλλιτεχνική δημιουργία που βασίζεται στην κατανόηση των σύχρονων αισθητικών ρευμάτων της ηλεκτρονικής μουσικής και της τέχνης του ήχου γενικότερα καθώς και των μεθοδολογιών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους.  Αφορά ερευνητές ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στη χρήση της ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία σύγχρονων μορφών ηχητικής τέχνης που σήμερα αποτελεί μια ζωντανή, ευρύτατη και πολυδιάστατη περιοχή έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας παγκοσμίως.

Η δεύτερη εστιάζει στην εμβάθυνση της κατανόησης της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου σε σχέση με τις εφαρμογές της στη βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως είναι ο ηχητικός σχεδιασμός (στον κινηματογράφο, τα βιντεο-παιχνίδια, τις παραστατικές τέχνες, τα εικονικά περιβάλλοντα,τις ηχητικές εγκαταστάσεις κλπ.) και η παραγωγή προϊόντων ηχητικού/μουσικού περιεχομένου (στη δισκογραφία, το διαδίκτυο κ.ά.). Αφορά ερευνητές ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίησή τους στο χώρο τών εφαρμογών αυτών, αποκτώντας εφόδια δημιουργικής απασχόλησης με καινοτομικές προοπτικές στους παραπάνω τομείς, χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες με τρόπο ουσιαστικό και ευρηματικό.

Το Πρόγραμμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη συνολική δομή του, όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου του. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και καθοδηγούμενου ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου με τη μορφή εκπόνησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το τρίτο εξάμηνο είναι περίοδος εκπόνησης επιβλεπόμενου ατομικού ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου που ολοκληρώνεται με την συγγραφή και υποστήριξη μιας Διπλωματικής Εργασίας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τέχνες και τις Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία (Sonic Arts)
2. Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή (Audio Technologies)

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ ανά ειδίκευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 είναι 15.

Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να πραγματοποιούνται και στην αγγλική. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, η εκπόνηση/συγγραφή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

Το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» δεν παρέχει δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με:

α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου,

β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής,

γ) την εφαρμογή της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου σε ποικίλα πεδία (π.χ. ψυχαγωγίας, μαζικής επικοινωνίας, πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας  ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί μπορούν να αποδείξουν αφενός ικανή ερευνητική ή/και καλλιτεχνική δραστηριότητα στο πεδίο των τεχνών και τεχνολογιών του ήχου και αφετέρου ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΔΜΠΣ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς από την 1η Ιουλίου 2022 μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται),στην οποία δηλώνεται και η ειδίκευση του ΔΠΜΣ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο (σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο ειδικεύσεις ο υποψήφιος οφείλει να τις αναφέρει κατά σειρά προτεραιότητας).
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  4. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  7. Δήλωση σκοπού για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
  8. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Παλαιό Φρούριο
49100, Κέρκυρα

με την ένδειξη "Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»- Υπόψιν κας Μπούζη Καίτης”.

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος και πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν για συνέντευξη από τις Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά τις 18/9/2022. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του ΔΠΜΣ (Κέρκυρα), είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (https://music.ionio.gr/sonarts/gr/regulation/). Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα των δύο Τμημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και κατ’ ιδίαν (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).

Τέλη εγγραφής

Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 2.700,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την ολοκλήρωση της εγγραφής, είτε τμηματικά ως εξής: 500,00 € καταβάλλονται με την ολοκλήρωση της εγγραφής, 400,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου, 400,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου, 500,00 € καταβάλλονται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου και 900,00 € καταβάλλονται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.  Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή/και Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://music.ionio.gr/sonarts/) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: kaiti@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»
Καθηγητής Ανδρέας Μνιέστρης

Ενημέρωση: 31-05-2022
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας