Διαδικασία Εισαγωγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄) Υ.Α. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.

Επομένως, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) και εφεξής, η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, γίνεται ΜΟΝΟ μόνο μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο ανωτέρω Μουσικό Τμήμα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.


Ανακοίνωση του ΤΜΣ για νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών

1) Η θέσπιση ειδικού συστήματος εισαγωγής σε πανεπιστημιακά μουσικά Τμήματα που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές ειδικεύσεις στο πρόγραμμά τους, είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι απελευθερώνει τους υποψήφιους φοιτητές (και τις οικογένειές τους) από το άγχος των Πανελληνίων Εξετάσεων και τους επιτρέπει να επικεντρώσουν την προετοιμασία τους σε αντικείμενα που αφορούν άμεσα τις μελλοντικές σπουδές τους.

2) Το προσφάτως νομοθετηθέν και ανακοινωθέν σύστημα εξετάσεων είχε μεν ως αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν από κοινού τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά με πολλές αλλαγές, προσαρμογές και περικοπές, για τις οποίες διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την οργάνωση των εξετάσεων έχει αναλάβει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο ρόλος των μουσικών Τμημάτων σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι μόνο συμβουλευτικός, εφόσον τους ζητηθεί.

3) Θεωρούμε απαραίτητη τη διεξαγωγή των εξετάσεων σύμφωνα με το δημοσιοποιηθέν σύστημα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ακόμη και αν σημειωθούν προβλήματα κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος, θα μπορέσουν να αντληθούν πολύτιμα συμπεράσματα, απαραίτητα για την περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωσή του, προκειμένου την επόμενη χρονιά να είναι πληρέστερο και λειτουργικότερο. Το Τμήμα μας είναι πάντα πρόθυμο να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κέρκυρα, 7 Μαρτίου 2019

Βλ. επίσης: Ανακοίνωση του ΤΜΣ για νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών

Ενημέρωση: 25-02-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας