Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ακαδημαϊκούς υπότροφους

Social Media
Δημοσίευση: 21-09-2018 16:34 | Προβολές: 734
Έναρξη: 21-09-2018 |Λήξη: 02-10-2018
[Έληξε]
    Αίτηση Ενδιαφερόμενου
Mέγεθος: 29 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 1η συνεδρία/13-09-2018, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου προβλέπεται ότι: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως», αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου.

Η διάρκεια της απασχόλησης καθορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστούν επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να προσκομισθούν τα πρωτότυπα για αντιστοίχιση.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Γραμματεία του Τμήματος, Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσμη άφιξη των προτάσεων.

Λοιπά θέματα - πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο τηλέφωνο: 26610-87522 στη διεύθυνση music@ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα