ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΩΝ ERASMUS

ShareThis
Δημοσίευση: 08-03-2022 14:38 | Ενημέρωση: 10-02-2023 13:25 | Προβολές: 573
Έναρξη: 08-03-2022 |Λήξη: 30-06-2022
[Έληξε]
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι προϋποθέσεις και μοριοδότηση συμμετοχής έχουν ως εξής:

 1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί η φοίτηση σε μία από τις κατευθύνσεις-ειδικεύσεις του Τ.Μ.Σ. τόσο κατά τη διάρκεια υποβολής της αρχικής αίτησης κινητικότητας όσο και κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης μετακίνησης. Η φοίτηση σε κάθε κατεύθυνση / υποκατεύθυνση τεκμηριώνεται μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες επιλογής που ισχύουν για την κάθε κατεύθυνση καθώς και μέσα από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των ειδικών μαθημάτων (ΥΕ ή/και Υ) του εισαγωγικού εξαμήνου της εκάστοτε κατεύθυνσης / υποκατεύθυνσης / ειδίκευσης.
 2. Προϋπόθεση για την υποβολή της αρχικής αίτησης αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για την κάθε ειδίκευση διδάσκοντα, η οποία υποβάλλεται γραπτά μαζί με την αρχική αίτηση.
 3. Προϋπόθεση για την υποβολή της αρχικής αίτησης αποτελεί η επιτυχής παρακολούθηση/ολοκλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν αθροιστικά κατ´ ελάχιστο στα 2/3 του συνόλου των ΕCTSτων εξαμήνων φοίτησης που προβλέπονται στο Π.Π.Σ. μέχρι και το τρέχον εκάστοτε εξάμηνο φοίτησης. Πχ. φοιτήτρια ή φοιτητής που κατά την περίοδο υποβολής της αρχικής αίτησης είναι εγγεγραμμένη/ος στο 7ο εξάμηνο σπουδών πρέπει να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα του Π.Π.Σ. από τα εξάμηνα 1-6 που να αντιστοιχούν κατ´ ελάχιστο σε 120ECTS (2/3 x 6 εξάμηνα x 30 ECTS ανά εξάμηνο). Στις εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητριών/φοιτητών που κατά την περίοδο αρχικής αίτησης θα έχουν ξεπεράσει  την προβλεπόμενη από το Π.Π.Σ. διάρκεια φοίτησης (10 εξάμηνα) ο ελάχιστος αριθμός των ECTSυπολογίζεται με βάση το εξάμηνο εγγραφής. Πχ. φοιτήτρια ή φοιτητής που κατά την περίοδο υποβολής της αρχικής αίτησης φοιτά στο 13ο εξάμηνο πρέπει να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα του Π.Π.Σ. που να αντιστοιχούν κατ´ ελάχιστο σε 240 ΕCTS (2/3 x12εξάμηνα  x 30 ECTS ανά εξάμηνο).
 4. Η γλωσσική επάρκεια έτσι όπως ορίζεται από τα εκάστοτε ιδρύματα υποδοχής στα οποία επιθυμεί να μεταβεί η φοιτήτρια / ο φοιτητής.
 1. Η παροχή ένδειξης, μέσω επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivationletter) υψηλών κινήτρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Κριτήρια μοριοδότησης:

Η κατάταξη των υποψηφίων για κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών πραγματοποιείται με ευθύνη της συνέλευσης του Τ.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας/ του αρμόδιου Ακαδημαϊ-κής/ού Συντονίστ-ριας/ηErasmus. Τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων έτσι όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία που καταθέτει η φοιτήτρια/ ο φοιτητής μαζί με την αρχική του αίτηση.
 2. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητ(ρι)ών που θα βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων στο Π.Π.Σ. 10 εξάμηνων σπουδών. Οι αιτήσεις φοιτητ(ρι)ών που θα έχουν υπερβεί κατά τη σχεδιαζόμενη κινητικότητα την προαναφερθείσα κανονική διάρκεια σπουδών αξιολογούνται ξεχωριστά και έπονται στην κατάταξη των αιτήσεων φοιτητ(ρι)ών που θα βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου στο Π.Π.Σ. χρόνου σπουδών κατά την υλοποίηση της κινητικότητας.

 

LEARNING AGREEMENT (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ) 

Προϋπόθεση για την έναρξη της φοιτητικής κινητικότητας για σπουδές είναι να συμπληρωθεί και να εγκριθεί από τα Ιδρύματα Αποστολής και Υποδοχής καθώς και από την/τον μετακινούμενη/ο φοιτήτρια/φοιτητή η Συμφωνία Mάθησης (Learning Agreement). Στόχος της Συμφωνίας Μάθησης είναι να προετοιμάσει με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα την ανταλλαγή, ώστε οι σπουδαστ(ρι)ές να λάβουν αναγνώριση για τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς στο εξωτερικό.

Η Συμφωνία Μάθησης ορίζει το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ακολουθηθεί και περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και δραστηριότητες τα οποία θα παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/φοιτητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής στο ίδρυμα υποδοχής.  Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχει παρόμοια, συμπληρωματικά ή συναφή μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με το ΠΣ που ακολουθεί η φοιτήτρια/ο φοιτητής στο οικείο ίδρυμα.

Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση της Συμφωνίας Μάθησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα: beforethemobility, duringthemobility, afterthemobility). H Συμφωνία μάθησης οφείλει, σε περίπτωση τροποποιήσεων για ακαδημαϊκούς ή ρυθμιστικούς λόγους, να επικαιροποιηθεί ύστερα από αίτημα της φοιτήτριας/του φοιτητή. Το αίτημα τροποποίησης (duringthemobility) πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα πέντε εβδομάδων από την έναρξη του ακαδ. εξαμήνου στον ακαδ. υπεύθυνο του οικείου ιδρύματος. Κατά την ολοκλήρωση της κινητικότητας αποστέλλεται από το ίδρυμα υποδοχής το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcriptofrecords). Με βάση τη συμφωνία μάθησης και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus η αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων και δραστηριοτήτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της κινητικότητας.

Η Συμφωνία Μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS μονάδες κατ´ ελάχιστο ανά ακαδ. εξάμηνο, ή 20 μονάδες ECTS ανά ακαδημαϊκό τρίμηνο. Η Συμφωνία μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά μαθήματα με περιεχόμενο και μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία δεν έχει παρακολουθήσει και στα οποία δεν έχει εξεταστεί ο φοιτητής στο Τ.Μ.Σ.. Μαθήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα Π.Σ. του Τ.Μ.Σ. αλλά έχουν συμπληρωματικό και συναφές περιεχόμενο με το ΠΣ που ακολουθεί ο φοιτητής, αντιστοιχούνται και αναγνωρίζονται ως μαθήματα επιλογής με τον τίτλο «Ακαδημαϊκό Μάθημα Erasmus Πρακτικής  Φύσης» ή «Ακαδημαϊκό Μάθημα Erasmus Θεωρητικής  Φύσης», συνοδευόμενο από την ακριβή ονομασία του μαθήματος όπως αναγράφεται στο ΠΣ του Ιδρύματος Υποδοχής.

Τα μαθήματα αυτά λαμβάνουν κατά την αντιστοίχιση τις ακριβείς μονάδες ECTS που χορηγεί το Ίδρυμα Υποδοχής.

Συνολικά στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών μπορούν να αναγνωρίζονται και να αντιστοιχούνται ως μαθήματα επιλογής έως 10 «Ακαδημαϊκά μαθήματα Erasmuς».

Επιπλέον μαθήματα και δραστηριότητες (πέραν των 30ECTS) που επιλέγει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα Υποδοχής και τα οποία δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν, ή δεν έχουν συνάφεια με το ΠΣ που ακολουθεί ο φοιτητής, καθώς και μαθήματα που έχει ήδη παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Τ.Μ.Σ. αλλά επιλέγει να τα ξαναπαρακολουθήσει στο εξωτερικό (διπλοφοίτηση), αναγράφονται μεν στο Παράρτημα Διπλώματος (DipplomaSupplement) αλλά δεν συνυπολογίζονται στα μαθήματα που απαιτούνται για την έγκριση της Συμφωνίας Μάθησης και την χορήγηση της Υποτροφίας Erasmus.

Η μεταφορά των βαθμολογιών πραγματοποιείται σε αντιστοιχία και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που παρέχονται από το Ίδρυμα Υποδοχής στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (TranscriptofRecords). Σε περιπτώσεις μαθημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται βαθμολόγηση στο Ίδρυμα Υποδοχής (pass/fail/succefulycompleted) αναγράφεται κατά την αντιστοίχιση αντί του βαθμού το «ολοκληρώθηκε επιτυχώς».

Για τους εισερχόμενους φοιτητές εφαρμόζεται το ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης  το οποίο στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που χορηγείται από το Τ.Μ.Σ. περιγράφεται στα αγγλικά ως εξής:

Greek Grading Scale

Excellent: 9-10

Very good: 8-9

Good: 7-8

Satisfactory: 6-7

Pass: 5-6 

Fail: 1-4

 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφι-ες/οι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο της φοιτητικής κινητικότητας Erasmus για σπουδές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας. Ο χρόνος της κινητικότητας προσμετράται, όπως ακριβώς ισχύει και στους υπόλοιπους κύκλους σπουδών, στο συνολικό χρόνο φοίτησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 2. Η αρχική αίτηση των ενδιαφερόμενων για διδακτορικές σπουδές πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα Καθηγητή Συμφωνία Μάθησης (LearningAgreement) όπου θα ορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο της κινητικότητας.

Διαδικασία επιλογής:

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που κατατίθενται έπειτα από την σχετική δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Erasmus του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται από τη συνέλευση τμήματος και με βάση το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας των ενδιαφερόμενων συστήνεται κάθε χρόνο τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Προτεραιότητα θα δίδεται στην/στον υποψήφια/ο που δεν έχει υπερβεί την τριετία. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή της διδακτορικής διατριβής.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας