Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου») [προθεσμία 29/06/2023]

ShareThis
Δημοσίευση: 15-06-2023 15:06 | Ενημέρωση: 22-06-2023 13:50 | Προβολές: 997
Έναρξη: 15-06-2023 |Λήξη: 29-06-2023
[Έληξε]

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» μετά από έγκριση της υπ’ αριθμ. 15976/27.4.23 αίτηση της επιστημονικά υπεύθυνης κ. Φυτίκα στην 9η συνεδρίαση των μελών του, και έπειτα από έγκριση της αίτησης της ιδίας για πρόσκληση με αριθμ. 1781/15.05.23 στην 10η συνεδρίαση Συμβουλίου ακ. έτους 2022-23, και έπειτα από την 11η συνεδρίαση μελών του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:

- για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που  αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

1. Αντικείμενο 1
Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες»
Περιγραφή έργου (1): Διδακτικό έργο και εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνοντας: προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, ηλεκτρονική επικοινωνία για την επίλυση αποριών, προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τεστ αξιολόγησης/εργασίες, διόρθωση και βαθμολόγηση των αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης/εργασιών και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου»

Υποβολή προτάσεων: 
Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθότι έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων τα οποία και έχουν ελεγχθεί, απαιτείται μόνο να υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν είναι ακριβή και διατίθενται προς έλεγχο εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης τα ζητήσει.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιόνιος Ακαδημία, Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 49100 Τηλ: 26610-87920, email: kedivim@ionio.gr το αργότερο μέχρι και την 29.06.2023 και ώρα 12:00 μμ. (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία Ιωακειμίδου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610-87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr

Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, μέσω email στο afytika@ionio.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55 | Προβολές: 4718
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας