ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία»

ShareThis
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:16 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:59 | Προβολές: 3904
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 131.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μουσική Ψυχολογία».

Tο γνωστικό αντικείµενο της Μουσικής Ψυχολογίας εξετάζει α) τις επιδράσεις του ήχου και της µουσικής στον άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα, όπως το σωµατικό, το συναισθηµατικό, το αντιληπτικό, το γνωστικό, το πνευµατικό και το κοινωνικό, β) τους µηχανισµούς και διαδικασίες δηµιουργίας και πρόσληψης της µουσικής από τον άνθρωπο ατοµικά αλλά και σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισµικά πλαίσια και γ) την αναπτυξιακή και εξελικτική διάσταση της αντίληψης, κατανόησης και εκµάθησης µουσικών συστηµάτων και ιδιωµάτων και των εφαρµογών τους στην τυπική και την άτυπη µουσική εκπαίδευση. Τοµείς όπως η Βιοακουστική, η Ακουστική Οικολογία, η Νευροεπιστήµη της Μουσικής και η Κοινωνική Ψυχολογία της Μουσικής προσεγγίζονται αποκλειστικά ή συµπληρωµατικά από τη Μουσική Ψυχολογία. Στο ευρύτερο αντικείµενο της Μουσικής Ψυχολογίας εντάσσεται και η Μουσικοθεραπεία, ως αυτόνοµος εφαρµοσµένος τοµέας στον χώρο της Θεραπείας µέσω Τεχνών.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας.

2. Βιογραφικό σηµείωµα.

3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα. 4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή

5. Πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.

6. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) µε την οποία οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.

Κέρκυρα, 14-07-2016

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΕΚ 947/04-10-2016, τ. Γ΄
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία».
ΑΔΑ: 7ΕΥΞ46Ψ8ΝΨ-8ΧΦ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001672768

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Δήμητρα Κούρκουλου
τηλ.: 26610 87524

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 03-11-2016

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Δήμητρα Κούρκουλου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας