ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας»

ShareThis
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:27 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:56 | Προβολές: 4107
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 128.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην πρώτη βαθµίδα Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας».

Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης περιλαµβάνει τη θεωρία και την πράξη της διεύθυνσης χορωδιακών συνόλων. Η θεωρία αφορά κυρίως στην κατανόηση των εκτελεστικών πρακτικών που εµφανίζονται καταρχήν στο χορωδιακό ρεπερτόριο της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, κατ’ επέκτασιν δε µέχρι τον 21ο αιώνα. Η πράξη αφορά στην ερµηνεία και τη διεύθυνση του ρεπερτορίου αυτού.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας.

2. Βιογραφικό σηµείωµα.

3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα. 4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή

5. Πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.

6. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) µε την οποία οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.

Κέρκυρα, 14-07-2016

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΕΚ 946/04-10-2016, τ. Γ΄
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Χορωδίας».
ΑΔΑ: 67ΚΙ46Ψ8ΝΨ-Μ3Κ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001672499

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Δήμητρα Κούρκουλου
τηλ.: 26610 87524

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 03-11-2016

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Δήμητρα Κούρκουλου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας