ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές»

ShareThis
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:49 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:58 | Προβολές: 3895
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 137.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο  «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές» στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.


Το γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει : α)  την διδασκαλία των θεωρητικών της µουσικής µε προτεραιότητα αν και όχι αποκλειστικά, µε κύριο βάρος στην µουσική θεωρία, την ακουστική αγωγή και την µουσική ανάγνωση (δεδοµένου ότι για τα ανώτερα θεωρητικά - αρµονία, αντίστιξη, φούγκα - υπάρχει ειδικό γνωστικό αντικείµενο στο τµήµα µε ειδική αναφορά στον όρο ανώτερα θεωρητικά, το οποίο καλύπτεται από καθηγητές α' βαθµίδας) και µε χρήση στη διδασκαλία τους επιπλέον εργαλείων από άλλα καλλιτεχνικά ή επιστηµονικά πεδία - π.χ. χορό, λογοτεχνία, κινηµατογράφο, ιστορία, φυσική, φιλοσοφία, κλπ. Και β)  την διδασκαλία της µουσικής σύνθεσης στην ειδική κατεύθυνση διαθεµατικών και διαδραστικών τοµέων (εικαστική τέχνη, κατασκευές, χορός, τέχνες της παράστασης, νέες τεχνολογίες).

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας.

2. Βιογραφικό σηµείωµα.

3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα. 4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή

5. Πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.

6. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) µε την οποία οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.

Κέρκυρα, 19-07-2016

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΕΚ 948/04-10-2016, τ. Γ΄
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικά και Σύνθεση με Διαθεματικές Πρακτικές».
ΑΔΑ: 7ΣΑΩ46Ψ8ΝΨ-0ΘΠ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001672923

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Δήμητρα Κούρκουλου
τηλ.: 26610 87524

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 03-11-2016

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Δήμητρα Κούρκουλου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας