ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας [ΕΒΔΜ20 2017]
Ενημέρωση: 10-01-2017 11:58 | Προβολές: 4933
Social Media

Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο – Ειδικός Λογαριασµούς Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους ∆ιδακτορικού́» της ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού́ Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού́, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. Ε∆ΒΜ20), η οποία συγχρηµατοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταµείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους, και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 68/22.12.2016), προσκαλεί Νέους Επιστήµονες, κατόχους ∆ιδακτορικού́ ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή́ διδακτικού́ έργου κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017.

 

Υποβολή ενστάσεων μέσα σε πέντε ημέρες από την παρούσα ανάρτηση.

 

Περίοδος δηλώσεων: 10/01/2017 08:00 - 01/02/2017 14:00

 

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:
http://rc.ionio.gr/edbm20 Νέο παράθυρο

 

Οδηγίες Υποβολής Πρότασης Διδασκαλίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα κατωτέρω μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη επιλεγεί για διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδ. έτους 2016-2017 στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

 

Κριτήριο 1:

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος,

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας,

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης.

 

Κριτήριο 2:

Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία,

β) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια,

γ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία,

δ) συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα.

 

Η επιλογή των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, η οποία και θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψήφιων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού /ής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψήφιων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψήφιων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο σύστημα της “ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ”.

 

Μαθήματα προς επιλογή:

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Tμήμα Iστορίας
Ιστορία της Επιστήμης κατά τη Νεότερη Περίοδο
Νεότερη Ελληνική Ιστορία - Βενετοκρατία
Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Οπτικοακουστικά Αρχεία
Τμήμα Πληροφορικής
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙ

Επιστροφή