Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2018 (παράταση: 17/01/2018, 16:00)

Social Media
Δημοσίευση: 22-12-2017 09:53 | Ενημέρωση: 10-01-2018 12:19 | Προβολές: 6042
Έναρξη: 23-12-2017 |Λήξη: 17-01-2018
[Έληξε]
image

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 80/20.12.2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.


Περίοδος δηλώσεων (τελική παράταση): 23-12-2017 16:00 - 17-01-2018 16:00


Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας αποκλειστικά σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το μάθημα

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2007

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

β) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

γ) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

δ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

Η επιλογή́ των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, η οποία και θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Καταληκτικά́, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψήφιων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψήφιων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψήφιων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο σύστημα της “ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ”.

Μαθήματα προς επιλογή:

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Tμήμα Iστορίας
Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνικού Χώρου
Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιστορία του Τύπου
Μουσείο και Κοινωνικά Δίκτυα
Τμήμα Πληροφορικής
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κινητά και Κοινωνικά Μέσα
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Μουσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων
Αλγοριθμική Σύνθεση και Δόμηση του Ήχου
 


ESPA


Επιστροφή
Σχετικά Νέα