ΣΜΟΤ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του ΤΜΣ και του ΤΤΗΕ στην Κοσμητεία

Social Media
Δημοσίευση: 14-05-2018 13:08 | Ενημέρωση: 30-05-2018 00:53 | Προβολές: 1904
Έναρξη: 14-05-2018 |Λήξη: 01-06-2018
[Έληξε]

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α',
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ. A 704-08-2017), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α702- 03-2018),
3) την υπ. αριθμ. 1118/28-4-2018 απόφαση Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ. 1497/2-5-2018 τ. Β’)

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με θητεία έως 30-11-2020.

2. Ορίζει ως ημερομηνία εκλογικής συνεδρίασης της συνέλευσης για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου, στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

3. Ορίζει ως ημερομηνία εκλογικής συνεδρίασης της συνέλευσης για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στην αίθουσα ΤΑΒΜ 2.42 και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

4. Καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ των ως άνω Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών (έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018), ώρα 14.00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,

Ανδρέας Φλώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα