Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών που στεγάζονται δωρεάν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Social Media
Δημοσίευση: 28-01-2019 11:40 | Προβολές: 4092
    Ειδικοί Όροι και Συμφωνίες
Mέγεθος: 199.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών που στεγάζονται δωρεάν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Βλ. επίσης αναλυτικά στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα - Στέγαση 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:

Ειδικότερα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν περαιτέρω ότι:

Οι διαμένοντες φοιτητές μπορούν:
1. Να αλλάζουν δωμάτιο ύστερα από ενημέρωση της εκμισθώτριας, εάν αυτό είναι εφικτό.
2. Να χρησιμοποιούν ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές, κατά τρόπο όμως που να μη προκαλούν θορύβους, να μην ενοχλούν τους λοιπούς ενοίκους και να μην παραβιάζουν τους όρους ασφαλείας του ξενοδοχείου των άλλων ενοίκων κ.τ.λ.
3. Να ζητήσουν την τοποθέτηση ενός τραπεζιού ή δύο, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος, για να διαβάσουν.
4. Μετά από συνεννόηση με τον ξενοδόχο, ή τον διευθυντή της επιχείρησης να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος, ώστε οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους να μπορούν να παρασκευάζουν κάποια ροφήματα καθώς επίσης να παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα χρήσης ψυγείου εντός ή εκτός δωματίου προκειμένου να διατηρούν γάλα, χυμούς κλπ.
5. Να δέχονται επισκέψεις κανονικά στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Ενώ στα δωμάτια επιτρέπεται να τους επισκέπτονται μέχρι τις 24:00 φοιτητές ή συγγενείς που αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα με τρίπτυχο, ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Ειδικά για τις εξεταστικές περιόδους οι φοιτητές - επισκέπτες μπορούν να παραμένουν στα δωμάτιά τους και πέραν τις 24:00 υπό τον όρο ότι δεν ενοχλείται ο σύνοικος φοιτητής.

Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται:
1. Να συγκεντρώνονται στους διαδρόμους, να θορυβούν, να ενοχλούν ή να παραβιάζουν την ασφάλεια των γύρω τους.
2. Να οργανώνουν συγκεντρώσεις, διασκεδάσεις στους χώρους του ξενοδοχείου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Δ/νσεως του ξενοδοχείου, που μπορεί να τη χορηγεί ή όχι κατά την κρίση της.
3. Να ρυπαίνουν τους χώρους του ξενοδοχείου (με αφίσες, αυτοκόλλητα, συνθήματα, ανακοινώσεις κλ.π.), ενώ μπορούν να τοποθετούν στα δωμάτιά τους αφίσες με τρόπο που να μη ρυπαίνουν τους τοίχους.
4. Να προκαλούν φθορές σε κινητά και ακίνητα πράγματα πέραν της συνήθους χρήσης.
5. Να τηλεφωνούν από δωμάτιο σε δωμάτιο μετά τις 24:00 μ.μ. και πριν τις 07:00π.μ.
6. Να πετάνε αντικείμενα από τα μπαλκόνια.
7. Να απλώνουν ρούχα στα μπαλκόνια, εφόσον το ξενοδοχείο τους διαθέτει άλλο κατάλληλο χώρο.
8. Να μεταφέρουν από δωμάτιο σε δωμάτιο έπιπλα ή άλλα αντικείμενα χωρίς τη συναίνεση του ξενοδόχου, ή του Δ/ντή της επιχείρησης.
9. Να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους λοιπούς ενοίκους του ξενοδοχείου.
10. Να συμπεριφέρονται απρεπώς τόσο στο ξενοδόχο όσο και στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου.
Κάθε ένοικος φοιτητής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους. Η αποδοχή τεκμαίρεται από τη στιγμή που ο φοιτητής αρχίζει να στεγάζεται στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του σε κάποιο ή κάποιους όρους η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την εκκένωση των δωματίων αφού ειδοποιήσει γραπτώς το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και λάβει τη συγκατάθεσή του.
11. Οι φοιτητές που ζήτησαν και στεγάστηκαν κατά τρόπο που προβλέπει η παρούσα σύμβαση είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν στο μισθωμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Φοιτητής που δεν διαμένει για οποιονδήποτε λόγο στο δωμάτιο, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τη Δ/νση του ξενοδοχείου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο, εφόσον κρίνει αμέσως, ή το πολύ μετά την πάροδο μιας εβδομάδας, δύναται να παραχωρήσει σε άλλο φοιτητή το δωμάτιο. Επίσης η Διεύθυνση του ξενοδοχείου υποχρεούται να ειδοποιεί αυθημερόν και γραπτώς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για την αποχώρηση οποιουδήποτε φοιτητή από το ξενοδοχείο, άλλως το Πανεπιστήμιο ουδεμία υποχρέωση έχει κατά της εκμισθώτριας, από τον ανωτέρω λόγο. Η μη διαμονή φοιτητή στο ξενοδοχείο έως 7 ημέρες δεν λογίζεται ως αναχώρηση του από αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του φοιτητή άνω των 7 ημερών από το ξενοδοχείο αυτός υποχρεούται να αφαιρέσει τα πράγματα του από το δωμάτιο του και να ενημερώσει το ξενοδοχείο και την υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής υποχρεούται να ειδοποιεί το ξενοδοχείο και το Πανεπιστήμιο για την ημερομηνία επιστροφής του τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από αυτήν.
12. Το Πανεπιστήμιο επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα της εποπτείας τηρήσεως των όρων της παρούσας σύμβασης και του κανονισμού λειτουργίας των ξενοδοχείων καθώς και τον έλεγχο της εκμισθώτριας είτε δια της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό άτομο και συνομολογείται ρητά ότι θα εξυπηρετείται και διευκολύνεται από τον ξενοδόχο στην άσκηση αυτής της εποπτείας.
13. Συνομολογείται ότι η εκμισθώτρια (ξενοδόχος) έχει τη ρητή και αναντίρρητη υποχρέωση να παρέχει συνεχή και επαρκή θέρμανση στα δωμάτια των φοιτητών (σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, επαρκής θεωρείται η θέρμανση που παρέχεται για τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως), κατά τη διάρκεια όλης της χειμερινής περιόδου, επίσης κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου θα παρέχεται ψύξη δια κλιματιστικών μηχανημάτων, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν και πάντως όχι λιγότερο από 6 ώρες ημερησίως.
14. Συνομολογείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η συμπεριφορά του ξενοδόχου αλλά και των εργαζομένων στο ξενοδοχείο πρέπει να είναι ευγενής, κόσμια και πρέπουσα προς όλους τους διαμένοντες φοιτητές, με τρόπο όμοιο προς τους υπολοίπους πελάτες του ξενοδοχείου.
15. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τα δωμάτια ανάλογα με τις ανάγκες του.
16. Η εκμισθώτρια υποχρεώνεται να διατηρεί ελεύθερα και κατάλληλα για ενοικίαση και στη διάθεση του Ιονίου Παν/μίου τα συμφωνηθέντα δωμάτια, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και υπό τον όρο της ενημέρωσής της από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προ δύο (2) ημερών.
Η παραχώρηση των κλινών στους φοιτητές θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον μετά από έγγραφη εντολή του Παν/μίου προς την εκμισθώτρια.
α) H ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα δωμάτια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΤ που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του σε επανειλημμένες υποδείξεις του ΕΟΤ, το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να διακόψει την καταβολή της πληρωμής, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης, με νομική ευθύνη του αναδόχου.
β) H ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες διαδικτύου (internet) σε όλα τα δωμάτια των φοιτητών καθώς και σε διακεκριμένο κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου με τις απαραίτητες διευκολύνσεις.
17. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση του αναδόχου για βλάβες ή ζημιές των δωματίων που προέρχονται από συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή και από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.
18. Φθορές στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό εν γένει του ξενοδοχείου, που δεν προέρχονται από τη συνήθη και κανονική χρήση όπως όλως ενδεικτικά θραύσεις πορτοπαραθύρων, ειδών υγιεινής, αφαιρέσεις φωτιστικών σωμάτων και επίπλων, απόφραξη σωληνώσεων από ρίψη στερεών ειδών κ.λ.π., βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ένοικο φοιτητή και αποκαθίστανται με πλήρεις δαπάνες του. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να στραφεί μόνον εναντίον του, χωρίς καμία ανάμειξη ή ευθύνη, έστω και εγγυητική του Παν/μίου, κατά του οποίου ουδεμία έχει αξίωση.
19. H ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ενεργεί στα δωμάτια τις αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου προθεσμίας από τη σχετική ειδοποίηση του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του ενοίκου φοιτητή ή και χωρίς ειδοποίηση.
20. Κατά τη διάρκεια παραμονής των φοιτητών στο ξενοδοχείο δεν επιτρέπεται ο ξενοδόχος να προβαίνει σε εργασίες επισκευών του ξενοδοχείου, εκτός των βλαβών που προέρχονται από συνήθη χρήση. Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος προβεί σε εργασίες επισκευών του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια που παραμένουν φοιτητές σ΄ αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας μέχρι και την παρακράτηση του ποσού της εγγυητικής επιστολής που έχει κατατεθεί, για την καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης.
21. Η αλλαγή των κλινοσκεπασμάτων και ο καθαρισμός των δωματίων να γίνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
22. Τα δωμάτια δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 12 τ.μ τα δίκλινα και 15 τ.μ. τα τρίκλινα και να διαθέτουν μπαλκόνι ή παράθυρο.
23. H Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει την δυνατότητα και στους μη δικαιούχους δωρεάν στέγασης φοιτητές να στεγαστούν στα συμβεβλημένα ξενοδοχεία καταβάλλοντας οι ίδιοι οι φοιτητές ημερησίως το ποσό των 6 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά κλίνη πλέον του φόρου διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο ή των 5 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά κλίνη πλέον του φόρου διαμονής σε τρίκλινο δωμάτιο, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.
24. Διευκρινίζεται ότι τα δωμάτια που βρίσκονται στη διάθεση του Ιονίου Παν/μίου, παραμένουν πάντοτε αναπόσπαστο μέρος του ξενοδοχείου και η παρουσία του Ιονίου Παν/μίου σ’ αυτό δε μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποκαθιστά την κυριότητα ή διαχείριση του ξενοδοχείου. Η εκμισθώτρια έχει πάντοτε τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρου του ξενοδοχείου και η παρουσία των φοιτητών είναι σχέσεις πελατών προς ξενοδοχείο, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα