Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 30-06-2020 13:10 | Προβολές: 1006
Έναρξη: 30-06-2020 |Λήξη: 16-07-2020
[Έληξε]
image

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄
3861),
2. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
3. τις διατάξεις της παρ. 6 του του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α΄ 142), περί θητείας των
μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί ημερομηνίας προκήρυξης
εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
5. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Απόφασης
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ... κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» (Β΄ 3255),
6. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των
μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών
Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων
των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),
7. το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
λήγει την 31η Αυγούστου 2020:

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με θητεία δύο (2) ετών, από 01-09-2020 έως 31-08-2022.

2. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρες από 10:00 έως 15:00. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα
διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού
Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

3. Οι υποψηφιότητες των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων υποβάλλονται
στον Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών έως και την 7η Ιουλίου
2020 και ώρα 14:00, με κατάθεση αίτησης. Η αίτηση κατατίθεται εντύπως ή ηλεκτρονικά (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου
Θεοτόκη 72, τηλ.: 26610-87646, email: protocol@ionio.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας
περιλαμβάνει δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματα
εκλογιμότητας.

Ο Κοσμήτορας

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα