Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Μ.Σ της Σ.Μ.Ο.Τ
Social Media
Δημοσίευση: 08-07-2020 12:22 | Προβολές: 1213
Έναρξη: 08-07-2020 |Λήξη: 17-07-2020
[Έληξε]

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/3023/30-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με την οποία έχει ορισθεί ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 16η Ιουλίου 2020,
2. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι.,των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481, τ. Β’) και
3. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με διετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2022 τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών:
Τακτικά μέλη:
1. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια,
2. Κωνσταντίνο Καρδάμη, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και
3. Μηνά Εμμανουήλ, Επίκουρο Καθηγητή.

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αθηνά Φυτίκα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια,
2. Γεώργιο Κοντραφούρη, Επίκουρο Καθηγητή και
3. Στέφανο Ανδρεάδη, Επίκουρο Καθηγητή.


Πρόεδρος της ΚΕΕ ορίζεται το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ανώτερης βαθμίδας κ. Αικατερίνη Μιχοπούλου, αναπληρούμενη από την κ. Αθηνά Φυτίκα.
Με απόφασή της η ΚΕΕ ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η τριμελής ΚΕΕ έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Αφού της παραδοθούν από την Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΜΟΤ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.
Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της ΚΕΕ ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.


Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 11-08-2020