Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ»
Social Media
Δημοσίευση: 13-07-2020 12:51 | Προβολές: 1071
Έναρξη: 13-07-2020 |Λήξη: 19-10-2020
[Σε Εξέλιξη]

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Έχοντας υπόψη:
1.Τους όρους της από 9-9-1843 ιδιόγραφης διαθήκης του Νικολάου Κρήτσκη,
2.Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013 και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
3.Τις διατάξεις του β. δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ 290/τ. Α΄),
4.Την υπ’ αριθμ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη»,
5. Τις υπ’ αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών,
6. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Α.Π. 34417 ΕΞ 2020/30-3-2020 (Αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. 49152/Z1/28-4-2020) έγγραφο
της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με «Έκδοση Προκηρύξεων χορήγησης υποτροφιών με επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδ. έτος 2017-2018 από τα έσοδα κληρ/των, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»,
7.Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
8. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»,
9. Το π.δ. 83/2019(Α΄ 121) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»,
11. Την υπ΄αριθμ. 6632/Υ1/25.07.2019(Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη»,

A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου, μίας (1) υποτροφίας για πτυχιούχους καταγόμενους από τις Σπέτσες και μίας (01) υποτροφίας για πτυχιούχους καταγόμενους από την Ύδρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Oι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδ. έτος 2017-2018 καθώς προέκυψαν κενές θέσεις στις κατηγορίες καταγωγής εκ Ζαγοράς Πηλίου, Σπετσών και Ύδρας.

 


Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 11-08-2020