Αποτελέσματα επαναληπτικής διαδικασίας εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα ΣΜΟΤ

ShareThis
Δημοσίευση: 17-09-2020 15:00 | Προβολές: 3213
image

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4397/07-09-2020 Απόφαση του Πρυτάνεως, Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. Ι.Π./4260/01-09-2020 προκήρυξης εκλογών και ταυτόχρονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 4458/09-09-2020 1ου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για τη νόμιμη συγκρότησή της σε σώμα και του υπ’ αριθμ. 4464/09-09-2020 2ου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, καθώς και σε συνέχεια του Πρακτικού 4599/16-9-2020 σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι ουδείς εκ των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορος της ΣΜΟΤ συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία και συνεπώς ορίστηκε η διαδικασία επαναληπτικής εκλογής για την επόμενη ημέρα, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό:

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄) διενέργησε επαναληπτικές εκλογές σήμερα, την 17-09-2020 από ώρα 10:00 έως 13:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Στην Εφορευτική Επιτροπή μετείχαν οι:

1) Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πρόεδρος.
2) Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Γραμματέας.
3) Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, μέλος.
4) Ιωάννης Δεληγιάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μέλος.
5) Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών σπουδών, μέλος.

Διαχειριστής της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ορίστηκε ο Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Δεληγιάννης.

Σύμφωνα με το Πρακτικό αρ.3 (4599/16-9-2020), με το οποίο διαπιστώθηκε ότι ότι ουδείς εκ των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορος της ΣΜΟΤ συγκέντρωσε κατά τη ψηφοφορία της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 την απόλυτη πλειοψηφία, προχώρησε στην διοργάνωση της προβλεπόμενης επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας, η οποία προγραμματίστηκε να λάβει χώρα σήμερα, Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 (από 10.00 έως 13.00) μεταξύ των πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 16 Σεπτεμβρίου 2020, αυτοί είναι οι:

1) Δημητριάδης Δήμος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
2) Τουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά από της ενάρξεως (ώρα 10:00 π.μ.) μέχρι της λήξεως (ώρα 13:00 μ.μ.)

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε η διαδικασία αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής με χρήση των ατομικών τους κωδικών πιστοποίησης.

Με το πέρας της διαδικασίας τα αποτελέσματα της ψηφοφορία για την εκλογή του Κοσμήτορος της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ψηφοφόροι: 45 άτομα
Ψήφισαν: 39 άτομα.
Λευκά: 1

Έλαβαν:
1) Δημητριάδης Δήμος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ψήφους 23 (είκοσι τρεις)
2) Τουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ψήφους 15 (δεκαπέντε)

Αποτέλεσμα:
Ο Καθηγητής Δήμος Δημητριάδης εκλέγεται Κοσμήτωρ της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Τα Μέλη
Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ιωάννης Δεληγιάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας