Επικαιροποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 09-11-2020 19:05 | Προβολές: 7126
image

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» και το με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειου Διγαλάκη, με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ», επικαιροποιεί την από τις 3 Νοεμβρίου 2020 Απόφαση της 3ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ως εξής:

 

  1. Έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση), ενώ αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία φοιτητών. Στην αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εργαστηρίων καθώς και η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς υποδοχής σύμφωνα με τον κανονισμό του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έκτακτου μέτρου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρά μόνο αν αυτή αφορά σε θεωρητικό μέρος, ή αν τα εργαστήρια διεξάγονται και δια ζώσης με τη χρήση Η/Υ.
  2. Τα φοιτητικά εστιατόρια συνεχίζουν να παρέχουν φαγητό σε πακέτο κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ(Β’ 3707).
  3. Η δυνατότητα μετακίνησης λόγω εργασίας ισχύει κανονικά για όσους φοιτητές απασχολούνται δυνάμει σύμβασης σε έργα/προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ίδιο ισχύει και για το πάσης φύσεως πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων και ομότιμων Καθηγητών που απασχολούνται σε αυτά. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι βεβαιώσεις κίνησης χορηγούνται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
  4. Η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία αναστέλλεται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.
  5. Σε σχέση με την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, καθίσταται υποχρεωτική για το διάστημα έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 η τηλε-εργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψιν την φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο εξ αποστάσεως και σε ειδικές περιπτώσεις μόνο διά ζώσης, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
  6. Για το ίδιο χρονικό διάστημα όλες οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιτρέπεται η διενέργεια συναντήσεων εργασίας με την συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
  7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διά ζώσης δραστηριότητας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων, η δε χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος, με εξαίρεση α) όσους εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου β) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται από κατάλληλα έγγραφα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει συμπληρωματικά η από τις 03-11-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας