Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2021 15:52 | Προβολές: 3545
image

ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σήμερα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ώρα 13:30, συνεδρίασε η ορισθείσα με την υπ’ αριθμ. ΣΜΟΤ/2517/17-06-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: Ω8ΧΧ46Ψ8ΝΨ-ΑΚΕ), η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

  1. Αθηνά Φυτικά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών,
  2. Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας,
  3. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών,
  4. Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας,
  5. Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών,

με θέμα την έκδοση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020), καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020), σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων ΑΕΙ. 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ο αριθμός των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/2509/17-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων, έχει ως εξής: σαράντα επτά (47).

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ψηφοφορίας, το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» έπαυσε να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του):

  1. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Όπως αναλυτικά καταγράφονται και στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “ΖΕΥΣ”: 

Αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς: Σαράντα επτά (47). 
Αριθμός ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: είκοσι εννέα (29) 
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: είκοσι εννέα (29)    
Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων του Εκλεκτορικού Σώματος: τρία (3)

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Δήμος Δημητριάδης είναι: είκοσι έξι  (26).

Κατόπιν τούτων, ο κ. Δήμος Δημητριάδης εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024.

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ Πρόεδρος


Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    

 

Τα μέλη

                                          

Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής           

Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος  Καθηγητής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας