Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2021 - ΄22

Social Media
Δημοσίευση: 27-08-2021 13:55 | Προβολές: 866
Έναρξη: 27-08-2021 |Λήξη: 06-09-2021
[Έληξε]

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2021 - ΄22.

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 13, 17, 18 & 21 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
β) την Υ.Α. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (Β΄3969/13-11-2017), με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση, [ άρθρο 9 Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών],
γ) τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄136/03.08.2021),
καλούνται οι φοιτητές να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους στη Σύγκλητο και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ήτοι Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Σχολής, Κοσμητεία.
Ως φοιτητές νοούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 2 Ορισμοί, περ. α του Ν. 4485/2017) και συγκεκριμένα:
- οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,
- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
- υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται.

Οι εκλογές διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)» .

Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό Πρακτικό να έχει αποσταλεί στη Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την 6η /09/2021.Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Εις μνήμην Δάφνης Ευαγγελάτου
Δημοσίευση: 19-11-2021 14:27 | Προβολές: 195
Σημαντική Ημερομηνία: 19-11-2021
[Έληξε]
Υπηρεσία Τηλε-συμβουλευτικής
Δημοσίευση: 06-10-2021 17:56 | Ενημέρωση: 02-11-2021 12:38 | Προβολές: 1544