Απόφαση της Συγκλήτου για την εκπαιδευτική διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ShareThis
Δημοσίευση: 30-09-2021 12:06 | Προβολές: 13336
image

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των κατωτέρω:

  • Φοιτητές και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους χώρους του Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εμβολιασμού, νόσησης ή διενέργειας rapid ή μοριακού test. Ο βεβαιωτικός έλεγχος πρόσβασης δύναται να πραγματοποιείται στις εισόδους των πανεπιστημιακών campuses, στις εισόδους των κτιρίων που φιλοξενούν αίθουσες διδασκαλίας ή εντός των αιθουσών διδασκαλίας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (π.χ. επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας).
  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους χώρους εντός του Ιδρύματος. Εντός της αίθουσας διδασκαλίας, κάθονται σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να την αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος.
  • Εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί να φορέσει σωστά ή εξ ολοκλήρου τη μάσκα ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή να συμμορφωθεί με τον σχετικό βεβαιωτικό έλεγχο, ο διδάσκων προειδοποιεί ότι το μάθημα σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού όμως προηγουμένως εξαντληθούν όλα τα μέσα πειθούς εις το όνομα της προστασίας της υγείας του συνόλου της κοινότητας.
  • Οι διδάσκοντες φορούν υποχρεωτικά μάσκα κατά την παραμονή τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εντός του Ιδρύματος.
  • Εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση ανοικτού χώρου, ή σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε αυτούς, το όποιο διάλειμμα μεταξύ διαδοχικών ωρών διδασκαλίας του ιδίου μαθήματος πραγματοποιείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
  • Σε περιπτώσεις συγχρωτισμού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύματος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση καταγραφής επιβεβαιωμένου κρούσματος σε διδάσκοντα/διδάσκουσα ενός μαθήματος, η διδασκαλία όλων των ανατεθειμένων σε αυτόν μαθημάτων αναστέλλεται για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και για όσο διαρκεί η απουσία του, σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφόσον υπάρχουν διδάσκοντες με συναφή γνωστικά αντικείμενα και αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω της διάρκειας της απουσίας, δύνανται να τροποποιούνται οι αναθέσεις των μαθημάτων των οποίων η διδασκαλία αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αναστολή της διδασκαλίας πραγματοποιείται με ευθύνη και απόφαση του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Ειδικά για τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, η διδασκαλία μουσικών οργάνων, τραγουδιού, μουσικής διεύθυνσης και μουσικών συνόλων (ορχήστρα, χορωδία και λοιπά σύνολα) πραγματοποιείται με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται για ανάλογες περιπτώσεις στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εάν κριθεί αναγκαίο, στις περιπτώσεις μεγάλων ακροατηρίων όπου η χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών δεν επαρκεί, δίνεται η δυνατότητα σε διδάσκοντες να δημιουργούν περισσότερα του ενός τμήματα διδασκαλίας των μαθημάτων τους. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω διαθεσιμότητας πόρων/αιθουσών, εκτός της διά ζώσης διδασκαλίας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσω διαδικτύου, με εβδομαδιαία εναλλαγή των επιμέρους τμημάτων.

Ο προγραμματισμός του ωρολογίου προγράμματος πραγματοποιείται στις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας με βάση την μέγιστη δυνατή πληρότητα αυτών.

Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ιδρυτικές τους αποφάσεις, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την διά ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου.

Για την βέλτιστη προετοιμασία της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου μετατίθεται για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Εντέλλεται το Πρυτανικό συμβούλιο όπως καθορίσει τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του βεβαιωτικού ελέγχου πρόσβασης στις αίθουσες διδασκαλίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Σύγκλητος εκφράζει την έντονη ανησυχία της, σχετικά με συγκεκριμένες προβλέψεις και περιορισμούς της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ειδικά σε σχέση με α) την υιοθέτηση της μέγιστης δυνατής χωρητικότητας των αιθουσών, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες κατασκευαστικές τους συνθήκες, αλλά και ο μεγάλος αριθμός των ακροατηρίων ειδικά των υποχρεωτικών μαθημάτων και β) την μη ειδική πρόβλεψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία ευπαθών ομάδων φοιτητών και διδασκόντων. Η υγεία και η ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα, παράλληλα με την δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου των φοιτητών και φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επισημαίνεται επίσης ο κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου για τα μαθήματα εκείνα για τα οποία θα υπάρξει αναστολή διδασκαλίας λόγω νόσησης των διδασκόντων, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης αυτών. Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η αναθεώρηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και η πρόβλεψη της δυνατότητας υλοποίησης των σχετικών μαθημάτων εξ αποστάσεως. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν τις διαθέσιμες αίθουσες και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Ιδρύματος, καθώς και την όποια εξέλιξη της πανδημίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίνεται επίσης ως επιβεβλημένη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρόσθετη νομοθετική πρόβλεψη ώστε, με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου να δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Επιπλέον, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας, μέρος της έκτακτης χρηματοδότησης που έλαβε το Ίδρυμα να διατεθεί άμεσα για την προμήθεια υλικού καθαρισμού και απολυμάνσεων των αιθουσών, καθώς και συστημάτων καθαρισμού του αέρα εντός των χώρων διδασκαλίας.

Τέλος, η Σύγκλητος χαιρετίζει τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών και διδασκόντων στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, απευθύνει κάλεσμα εμβολιασμού σε όσους και όσες δεν το έχουν ήδη πράξει.

Η υπευθυνότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας - όπως αυτή τεκμαίρεται, εκτός από τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και από την έως και σήμερα διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας - δεν συνάδει με την επιχειρούμενη μετακύλιση της ευθύνης της διαχείρισης της πανδημίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς ουσιαστική ευελιξία βάσει των πραγματικών συνθηκών και πάντα στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας