Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ.έτους 2021 - 2022

Social Media
Δημοσίευση: 11-10-2021 14:45 | Προβολές: 646
Έναρξη: 10-10-2021 |Λήξη: 18-12-2021
[Σε Εξέλιξη]

Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2021-2022. 

Οι πτυχιούχοι των Μουσικών Τμημάτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε μουσική ειδίκευση μπορούν να καταταγούν στο Ε ΄ εξάμηνο σπουδών, μετά από αίτησή τους και κατόπιν έγκρισης από τη Σ.Τ. 

Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα : 

1)Εναρμόνιση μελωδίας:  Ζητείται η εναρμόνιση θέματος 10-16 μέτρων για τέσσερις φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο), με δοσμένη την ψηλότερη φωνή (σοπράνο). Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

2) Εναρμόνιση μπάσου:  Ζητείται η εναρμόνιση θέματος 10-16 μέτρων για τέσσερις φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο), με δοσμένη τη χαμηλότερη φωνή (μπάσο), χωρίς αρίθμηση. Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες.  Και στα δύο ανωτέρω μαθήματα ισχύουν οι κανόνες της Αρμονίας, όπως εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο ως ειδικό μάθημα για την πρόσβαση στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

3) Μουσική υπαγόρευση (dictée):  Ζητείται η καταγραφή στο πεντάγραμμο (στο κλειδί του Σολ, με την προσθήκη του κατάλληλου οπλισμού, εάν υπάρχει, και της κατάλληλης μετρικής ένδειξης) μιας μελωδίας 8-12 μέτρων, που υπαγορεύεται ως εξής:  Παίζεται στο πιάνο ο πρώτος φθόγγος, δίνεται η ονομασία του και στη συνέχεια εκτελείται ολόκληρη η μελωδία. Κατόπιν η μελωδία υπαγορεύεται ανά δίμετρο, όπου κάθε δίμετρο παίζεται μία φορά συνδεδεμένο με το προηγούμενο, μία φορά μόνο του και μία φορά συνδεδεμένο με το επόμενο. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο και το τελευταίο δίμετρο παίζονται ανά δύο φορές μόνα τους και ανά μία φορά συνδεδεμένα με το επόμενο ή το προηγούμενο δίμετρο αντίστοιχα. Στο τέλος εκτελείται ξανά ολόκληρη η μελωδία.

Αιτήσεις  

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να υποβάλουν από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος, τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-13:00 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Παλαιό Φρούριο 

Τ.Κ. 49131 Κέρκυρα 

με την ένδειξη (για τις κατατακτήριες εξετάσεις) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Κάθε μάθημα εξετάζεται από 2 εξεταστές - βαθμολογητές. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα προκύπτει από το μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών που δίνουν οι δύο βαθμολογητές. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών και στα τρία μαθήματα) από 30 μονάδες και άνω, χωρίς να πέσουν σε κανένα μάθημα κάτω από τις 10 μονάδες.

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στις  κατατακτήριες εξετάσεις, ότι μετά την περάτωση της διαδικασίας εισαγωγής, θα ακολουθήσει εξέταση - ακρόαση για τις ειδικές κατευθύνσεις των οργάνων, σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση της μουσικής ερμηνείας/εκτέλεσης. 

 

Από τη Γραμματεία

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα