ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ShareThis
Δημοσίευση: 10-06-2022 14:49 | Προβολές: 648
Έναρξη: 10-06-2022 |Λήξη: 20-06-2022
[Έληξε]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ  ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σήμερα Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:05 μ.μ. τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2251/31-05-2022 Απόφαση του Κοσμήτορα ΣΜΟΤ, Καθηγητή κ. Δήμου Δημητριάδη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν

  1. της υπ΄ αρ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2059/19-05-2022 Προκήρυξης Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής MOT, Καθηγητή κου Δήμου Δημητριάδη,
  2. της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2251/31-05-2022 απόφασης του Κοσμήτορα για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής,
  3. του υπ. αριθμ. 1-6-2022 πρώτου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για τη νόμιμη συγκρότηση σε σώμα και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων και
  4. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,

διενεργήθηκαν οι ανωτέρω εκλογές σήμερα,  9/06/2022 από ώρα 10:00 έως 15:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολόγιας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄). Στην Εφορευτική Επιτροπή  μετέχουν οι κ.κ.:

  1. Θεόδωρος Λώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, μέλος και
  3. Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αθηνά Φυτίκα.

Διαχειριστής της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Μηνάς Εμμανουήλ.

Βάσει του από 3-6-2022 Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας ανακηρύχθηκαν ως μοναδικοί υποψήφιοι οι:

  1. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος και ο
  2. Καθηγητής κ. Ιωάννης Τουλής για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.

Οι εκλέκτορες που ψηφίζουν είναι αναγεγραμμένοι στους επικυρωμένους ονομαστικούς εκλογικούς καταλόγους με αριθ. πρωτ.: Δ.Δ1.1/2130/24-06-2022 της Δ/νσης Διοικητικού του Ι.Π., Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού.

Στην Επιτροπή δεν έχουν κατατεθεί επιπρόσθετα έγγραφα.

Κλήθηκαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά όλοι οι εγγεγραμμένοι εκλέκτορες, ήτοι είκοσι έξι  (26) άτομα.

Η ψηφοφορία  διεξήχθη ομαλά από ενάρξεως ώρα 10:00  π.μ. μέχρι τη λήξη της περί ώρα 15:00 μ.μ.

Δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων από  τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής με χρήση των ατομικών τους κωδικών πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτέλεσμα της ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ψηφιακή κάλπη Α):

Ψήφισαν είκοσι δύο (22) άτομα

Έλαβε:

- η Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος: δέκα εννιά (19) ψήφους

Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτέλεσμα της ψηφοφορία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ψηφιακή κάλπη Β):

Ψήφισαν είκοσι δύο (22) άτομα

Έλαβε:

-ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τουλής για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος:

Δέκα οκτώ (18) ψήφους

 

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας:

Η Καθηγήτρια κ. Αναστασία Σιώψη εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τουλής εκλέγεται στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε ένα πρωτότυπο, διαβάζεται και βεβαιώνεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και υπογράφεται παρ΄ αυτών, όπως ακολουθεί. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Λώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

  Τα  μέλη

Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας