Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 14-10-2022 14:27 | Προβολές: 1928
Έναρξη: 14-10-2022 |Λήξη: 14-11-2022
[Έληξε]
image

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141)
β) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
2. Την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,
3. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, (Β΄ 2630/18.06.2021),
4. την υπ΄ αριθμ. 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ( Υ.Ο.Δ.Δ. 677),

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους, με θητεία έως 31.08.2023, στις Συνελεύσεις των ακόλουθων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ιστορίας, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, εκπρόσωπος Ε.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π.
Τμήμα Πληροφορικής, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Όπου ο αριθμός των υπηρετούντων μελών ανά κατηγορία είναι μικρότερος από τον αριθμό τρία (3) η εκπροσώπηση στη Συνέλευση του Τμήματος, θα γίνει με υπεύθυνη δήλωση του/των ενδιαφερόμενου/νων.

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 από ώρα 10:00 έως 12:00.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων όπως ισχύει, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας