Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 26-01-2023 14:53 | Προβολές: 3257
Έναρξη: 24-01-2023 |Λήξη: 03-02-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 283.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΑΊ41/21.07.2022) και συγκεκριμένα των άρθρων 114 -117
  2. την απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συγκλήτου/19.01.2023, με ΘΗΔ: Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και το γεγονός ότι η θητεία του Διευθυντή Επιμόρφωσης λήγει την 6η.02.2023
  3. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β'2630/18.06.2021) και τις διορθώσεις αυτού (Β' 2984/08.7.2021)
  4. την υπ' αριθμ. 108151/Zl/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΥΟ.Δ.Δ. 677)
  5. την αρ. 3339/09.08.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 746), με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστίνας Μπάνου από τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και ορίζεται στη θέση της η Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση,

Απευθύνει

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου για την επιλογή Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.61.Μ.) Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου, ήτοι έως 16.01.2026. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.61.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, με εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου ως προς τη διά βίου μάθηση,

β) εποπτεύει και συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων του, παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διά βίου μάθηση, καθώς και τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γ) επιμελείται της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει διά βίου μάθησης με βάση τη θεωρία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,

δ) παρακολουθεί και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως προς την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης,

ε) συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους αυτών για κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Εκπαιδευτών και του Μητρώου Εκπαιδευομένων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με απόφαση της Συγκλήτου, ορίζεται ο Διευθυντής Επιμόρφωσης κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12.00, αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας