Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας

Social Media
Δημοσίευση: 26-07-2017 11:40 | Προβολές: 9758
Έναρξη: 26-07-2017 |Λήξη: 30-08-2017
[Έληξε]
image

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 - 2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Περίοδος δηλώσεων: 26-07-2017 14:00 - 30-08-2017 14:00

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά εξάμηνο - αναλυτικά περιγράφονται στην Επιλογή Μαθημάτων - (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το μάθημα

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2007

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

β) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

γ) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

δ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

Η επιλογή των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, η οποία και θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψήφιων.

Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού /ής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψήφιων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψήφιων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο σύστημα της “ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ”.

Μαθήματα προς επιλογή:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Tμήμα Iστορίας
Μεσαιωνική Δύση – Δυτικές Κυριαρχίες
Ιστορία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Ιστορία Θεάτρου (ιστορία, δραματουργία, πράξη)
Κοινωνία στο Ύστερο Βυζάντιο
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Θεματικά Μουσεία
Τμήμα Πληροφορικής
Λογικός Προγραμματισμός
Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα
Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εκκλησιαστικό Όργανο Ι
Σύγχρονες Τεχνικές Σύνθεσης
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Tμήμα Iστορίας
Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Υποτιτλισμός
Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόμοι και Επιστήμονες της Πληροφορίας
Αρχεία τραπεζικών οργανισμών, επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων – Βιομηχανικά Αρχεία
Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Μουσείο και Πολυμεσικές Εφαρμογές
Τμήμα Πληροφορικής
Μεταγλωττιστές
Έξυπνες Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα
Θεωρία και Μεθοδολογία του Κινηματογράφου
Διαδραστικά Συστήματα Ήχου
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εκκλησιαστικό Όργανο ΙΙ
Μουσική Τεχνολογία
Φούγκα


ESPA


Επιστροφή
Σχετικά Νέα