Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 08-01-2024 13:24 | Προβολές: 5128
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023.

MDPI:

Andronikos, T.; Sirokofskich, A. One-to-Many Simultaneous Secure Quantum Information Transmission. Cryptography 2023, 7, 64. https://doi.org/10.3390/cryptography7040064

Giannopoulou, P.; Vrahatis, A.G.; Papalaskari, M.-A.; Vlamos, P. The RODI mHealth app Insight: Machine-Learning-Driven Identification of Digital Indicators for Neurodegenerative Disorder Detection. Healthcare 2023, 11, 2985. https://doi.org/10.3390/healthcare11222985

Karamitsos, I.; Papadaki, M.; Al-Hussaeni, K.; Kanavos, A. Transforming Airport Security: Enhancing Efficiency through Blockchain Smart Contracts. Electronics 2023, 12, 4492. https://doi.org/10.3390/electronics12214492

Kastampolidou, K.; Andronikos, T. Quantum Tapsilou—A Quantum Game Inspired by the Traditional Greek Coin Tossing Game Tapsilou. Games 2023, 14, 72. https://doi.org/10.3390/g14060072

Kostadimas, D.; Kastampolidou, K.; Andronikos, T. A Comparative Analysis of VirLock and Bacteriophage ϕ6 through the Lens of Game Theory. Analytics 2023, 2, 853-876. https://doi.org/10.3390/analytics2040045

Majumder, A.B.; Gupta, S.; Singh, D.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A.; Pintelas, P. Heart Disease Prediction Using Concatenated Hybrid Ensemble Classifiers. Algorithms 2023, 16, 538. https://doi.org/10.3390/a16120538

Prasad, V.K.; Dansana, D.; Bhavsar, M.D.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A. Efficient Resource Utilization in IoT and Cloud Computing. Information 2023, 14, 619. https://doi.org/10.3390/info14110619

Vassiliades, C.; Minterides, C.; Astara, O.-E.; Barone, G.; Vardopoulos, I. Socio-Economic Barriers to Adopting Energy-Saving Bioclimatic Strategies in a Mediterranean Sustainable Real Estate Setting: A Quantitative Analysis of Resident Perspectives. Energies 2023, 16, 7952. https://doi.org/10.3390/en16247952

 

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Owl symbolism in Greek civilization over the last 5000 years: social perceptions and implications for conservation

Open Access

Bontzorlos, V.A., Johnson, D.H., Poirazidis, K., Roulin, A.

2023

European Zoological Journal, 90(2), pp. 691-707.

2.

Comparative Analysis of Deep Learning Architectures and Vision Transformers for Musical Key Estimation

Open Access

Garg, M., Gajjar, P., Shah, P., (...), Gerogiannis, V.C., Kanavos, A.

2023

Information (Switzerland), 14(10), art. no. 527.

3.

COVID-19 Detection from Chest X-ray Images Based on Deep Learning Techniques

Open Access

Mathesul, S., Swain, D., Satapathy, S.K., (...), Gerogiannis, V.C., Kanavos, A.

2023

Algorithms, 16(10), art. no. 494.

4.

Exploring the Digital Atmosphere of Museums: Perspectives and Potential

Open Access

Paschou, S., Papaioannou, G.

2023

Technologies, 11(5), art. no. 149.

5.

Specialised Vocabulary in Subtitling Science Documentaries

Open Access

Vyzas, T.

2022

Journal of Audiovisual Translation, 5(1), pp. 48-72.

6.

Transforming Airport Security: Enhancing Efficiency through Blockchain Smart Contracts

Open Access

Karamitsos, I., Papadaki, M., Al-Hussaeni, K., Kanavos, A.

2023

Electronics (Switzerland), 12(21), art. no. 4492.

7.

Fractional Flow Reserve-Based Patient Risk Classification

Open Access

Stanojević Pirković, M., Pavić, O., Filipović, F., (...), Exarchos, T., Filipović, N.

2023

Diagnostics, 13(21), art. no. 3349.

8.

Deep Equilibrium Models Meet Federated Learning

Open Access

Gkillas, A., Ampeliotis, D., Berberidis, K.

2023

European Signal Processing Conference, pp. 1873-1877.

9.

The Three Dimensions of Small Accommodation Businesses and Their Efficiency

Open Access

Dimitriadou, E., Kouriati, A., Karampela, S., Tafidou, A., Bournaris, T.

2023

Tourism and Hospitality, 4(3), pp. 467-482.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

ShipQuest: A Bottom-Up Approach for Building a Modern Greek Maritime Ontology

Mathe, E., Mouratidis, D., Voutos, Y., (...), Mylonas, P., Kanavos, A.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

2.

Platform Architecture and Functionality for Efficient and Intelligent Logistics

Kourouthanassis, P., Bardaki, C., Sourvinos, A., Karyotis, V., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

3.

A User-Driven Platform for Biodiversity Conservation and Promotion

Voutos, Y., Palamas, S., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

4.

A Backpressure-Based Algorithm for Optimal Scheduling in Freight Management Systems

Stai, E., Karyotis, V., Kourouthanasis, P., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

5.

Analyzing Public Sentiment Towards the Covid-19 Pandemic: A Twitter-Based Sentiment Analysis and Machine Learning Approach

Kanavos, A., Antonopoulos, N., Mohasseb, A., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

6.

Enhancing COVID-19 Diagnosis from Chest X-Ray Images Using Deep Convolutional Neural Networks

Kanavos, A., Papadimitriou, O., Maragoudakis, M.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

7.

Deep Learning Analysis of Histopathology Images for Breast Cancer Detection: A Comparative Study of ResNet and VGG Architectures

Kanavos, A., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

8.

Advancing Weather Image Classification Using Deep Convolutional Neural Networks

Papadimitriou, O., Kanavos, A., Mylonas, P., Maragoudakis, M.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

9.

A Comparative Analysis of Tweet Analysis Algorithms Using Natural Language Processing and Machine Learning Models

Kanavos, A., Antonopoulos, N., Karamitsos, I., Mylonas, P.

2023

2023 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 2023.

10.

The contribution of artificial intelligence in the Chinese tourism industry

Poulaki, P., Kritikos, A., Vasilakis, N.

2023

Tourism Innovation in the Digital Era: Big Data, AI and Technological Transformation, pp. 25-35.

11.

Classification of Alzheimer’s Disease Subjects from MRI Using Deep Convolutional Neural Networks

Papadimitriou, O., Kanavos, A., Mylonas, P., Maragoudakis, M.

2023

Lecture Notes in Networks and Systems, 784 LNNS, pp. 277-286.

12.

Preface

Kabassi, K., Mylonas, P., Caro, J.

2023

Lecture Notes in Networks and Systems, 784 LNNS, pp. v-vii.

13.

Using Web Technologies to Implement a Modular Integrated System for Augmented Tourism Destinations

Palamas, S., Voutos, Y., Zigoura, P., Mylonas, P., Chasanis, V.

2023

Lecture Notes in Networks and Systems, 783 LNNS, pp. 338-346.

14.

Preface

Kabassi, K., Mylonas, P., Caro, J.

2023

Lecture Notes in Networks and Systems, 783 LNNS, pp. v-vii.

15.


Power Quality Measurements in Shipboard Microgrids: A Case Study

Rigogiannis, N., Bogatsis, I., Pechlivanis, C., (...), Papanikolaou, N., Loupis, M.

2023

2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2023 - Proceedings.

16.

Pregnancy-Related Information-Seeking Behavior and Information Literacy Profiles of Women at Reproductive Age

Kostagiolas, P., Alexopoulou, E., Ntalampiras, S., (...), Theodorou, P., Niakas, D.

2023

Journal of Hospital Librarianship.

17.

Playing, Discovering, and Learning in Corfu Old Town

Poulimenou, S.-M., Kaimara, P., Deliyannis, I.

2023

Communications in Computer and Information Science, 1916 CCIS, pp. 168-185.

18.

Bacterial Nanocellulose-Based Composite Biocatalysts for Starch-to-Bioethanol Valorization under Simultaneous Saccharification and Fermentation

Drosos, A., Dima, A., Kandylis, P., (...), Koutinas, A.A., Kanellaki, M.

2023

Starch/Staerke.

19.

Pilot-scale biogas and in-situ struvite production from pig slurry: A novel integrated approach

Yan, Y., Kallikazarou, N.I., Tzenos, C., (...), Antoniou, M.G., Fotidis, I.A.

2023

Journal of Cleaner Production, 431, art. no. 139656.

20.

SGABU computational platform for multiscale modeling: Bridging the gap between education and research

Geroski, T., Gkaintes, O., Vulović, A., (...), Ivanović, M., Filipović, N.

2024

Computer methods and programs in biomedicine, 243, p. 107935.

21.

Proactive decision making by incorporation of discrete random sums

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2023

Intelligent Decision Technologies, 17(4), pp. 1199-1206.

22.

The RODI mHealth app Insight: Machine-Learning-Driven Identification of Digital Indicators for Neurodegenerative Disorder Detection

Giannopoulou, P., Vrahatis, A.G., Papalaskari, M.-A., Vlamos, P.

2023

Healthcare (Switzerland), 11(22), art. no. 2985.

23.

Sponge Community Patterns in Mesophotic and Deep-Sea Habitats in the Aegean and Ionian Seas

Stamouli, C., Gerovasileiou, V., Voultsiadou, E.

2023

Journal of Marine Science and Engineering, 11(11), art. no. 2204.

24.

Efficient Resource Utilization in IoT and Cloud Computing

Prasad, V.K., Dansana, D., Bhavsar, M.D., (...), Gerogiannis, V.C., Kanavos, A.

2023

Information (Switzerland), 14(11), art. no. 619.

25.

Machine Learning Analysis of Alzheimer’s Disease Single-Cell RNA-Sequencing Data across Cortex and Hippocampus Regions

Krokidis, M.G., Vrahatis, A.G., Lazaros, K., (...), Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Current Issues in Molecular Biology, 45(11), pp. 8652-8669.

26.

Information needs and information-seeking behavior of visual artists: a systematic review of the literature

Kolyvas, S., Kostagiolas, P.

2023

Library Management.

27.

Scalable Computation of Fuzzy Joins Over Large Collections of JSON Data

Uhartegaray, R., D'Orazio, L., Damigos, M., Kalogeros, E.

2023

IEEE International Conference on Fuzzy Systems.

28.

Exploring users’ attitude towards privacy-preserving search engines: a protection motivation theory approach

Skalkos, A., Tsohou, A., Karyda, M., Kokolakis, S.

2023

Information and Computer Security.

29.

Groundwater is a hidden global keystone ecosystem

Saccò, M., Mammola, S., Altermatt, F., (...), Allentoft, M.E., Reinecke, R.

2024

Global Change Biology, 30(1), art. no. e17066.

30.

WiCHORD+: A Scalable, Sustainable, and P2P Chord-Based Ecosystem for Smart Agriculture Applications

Balatsouras, C.-P., Karras, A., Karras, C., Karydis, I., Sioutas, S.

2023

Sensors, 23(23), art. no. 9486.

31.

Developing policy hierarchies for an effective distributed systems and network management: a case study in a videoconference service

Mitropoulos, S.

2023

International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, 30(1), pp. 85-113.

32.

Cognitive processes of the environmental perception: a methodological approach to the semantic aesthetics of open-air archaeological contexts

Micheli, A., Andrianou, A.-A.

2023

E3S Web of Conferences, 436, art. no. 06006.

33.

Intelligent Agents with Graph Mining for Link Prediction over Neo4j

Nikolaou, M., Drakopoulos, G., Mylonas, P., Sioutas, S.

2023

International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST - Proceedings, pp. 504-511.

34.

Natural lycopene and β-carotene synthesis by Rhodosporidium kratochvilovae yeasts: Sustainable production, chemical characterization and antioxidative properties

Sereti, F., Alexandri, M., Papadaki, A., Papapostolou, H., Kopsahelis, N.

2024

Food Bioscience, 57, art. no. 103425.

35.

Evaluating the long term effectiveness of a Mediterranean marine protected area to tackle the effects of invasive and range expanding herbivorous fish on rocky reefs

Dimitriadis, C., Marampouti, C., Calò, A., (...), Sini, M., Sourbès, L.

2024

Marine Environmental Research, 193, art. no. 106293.

36.

The Semantic Mapping of RiC-CM to CIDOC-CRM

Bountouri, L., Damigos, M., Drakiou, M., Gergatsoulis, M., Kalogeros, E.

2023

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 14458 LNNS, pp. 90-99.

37.

Stochastic Concepts in Global Risk Governance Operations

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2022

Learning and Analytics in Intelligent Systems, 27, pp. 1-26.

38.

Consideration in Modeling of Random Contractions

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2022

Learning and Analytics in Intelligent Systems, 27, pp. 27-104.

39.

Formulations and Investigations of Random Contractions

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2022

Learning and Analytics in Intelligent Systems, 27, pp. 105-187.

40.

Interpretations of Random Contractions in Global Risk Governance

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2022

Learning and Analytics in Intelligent Systems, 27, pp. 189-285.

41.

Preface

Artikis, P.T., Artikis, C.T.

2022

Learning and Analytics in Intelligent Systems, 27, pp. vii-viii.

 

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας