Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-2018
  pdf  Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2017-2018
Ενημέρωση: 30-06-2017 :: Mέγεθος: 413.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 15 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Ορθή Επανάληψη: Πρόγραμμα Εξετάσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-18
Ενημέρωση: 25-09-2017

Ανακοίνωση επιτυχόντων Π.Μ.Σ. ακαδ. έτος 2017-18
Ενημέρωση: 05-10-2017

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ειδίκευση "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" της Κατεύθυνσης Μουσικής Δημιουργίας από τον Ομότιμο Καθηγητή και διδάσκοντα Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό της.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα 25-30 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

Αίτηση εισαγωγής

β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οπτικοακουστικό και άλλο ψηφιακό υλικό (σε CD ή DVD), για όσες ειδικεύσεις απαιτείται.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη διεύθυνση kaiti@ionio.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Χαράλαμπος Βασιλειάδης


Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής" 2017-2018 με Κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας, 2. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής ΧορωδίαςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ύλη Εξετάσεων του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό 2017-18, εαρινό 2018 και χειμερινό 2018-2019. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους 3 ημερών κάθε μήνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν το τελευταία δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας, απαιτείται αυτοδύναμη Διδασκαλία/Διεύθυνση τουλάχιστον 3 ετών, βασικό πτυχίο ή δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας και αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD)

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην παρακάτω διεύθυνση: e-mail: miranda@ionio.gr

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση

Αριθμός

θέσεων (ανώτατο όριο)

Δίδακτρα

(συνολικά)

Τύπος εισαγωγικών εξετάσεων

Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας

16

4500,00

Προφορικές

Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας

16

4500,00

Προφορικές

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Αν. Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2016-2017
  pdf  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ - .v4
Ενημέρωση: 20-10-2016 :: Mέγεθος: 239.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Επιτυχόντες Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. και δικαιολογητικά εγγραφής 2016-2017
Ενημέρωση: 10-10-2016 :: Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2016-2017
Ενημέρωση: 25-07-2016 :: Mέγεθος: 708.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Πρόγραμμα Εξετάσεων Εισαγωγής Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2016-2017
Ενημέρωση: 09-09-2016 :: Mέγεθος: 198.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Ιουλίου 5 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας: 1) Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής, 2) Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης.

Κατεύθυνση Μουσικής Ερμηνείας: 1) Διεύθυνση Ορχήστρας, 2) Βιολί, 3) Βιόλα, 4) Κιθάρα, 5) Κλαρινέτο, 6) Κόρνο, 7) Κρουστά, 8) Μονωδία, 9) Παλαιά Μουσική, 10) Πιάνο.

Κατεύθυνση Μουσικολογίας: 1) Βυζαντινή Μουσική, 2) Νεοελληνική Μουσική.

Κατεύθυνση Μουσικής Τζαζ: 1) Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ, 2) Κιθάρα Τζαζ, 3) Κοντραμπάσο Τζαζ, 4) Πιάνο Τζαζ, 5) Σαξόφωνο Τζαζ, 6) Τζαζ Ντραμς, 7) Τραγούδι Τζαζ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ειδίκευση "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" της Κατεύθυνσης Μουσικής Δημιουργίας από τον Καθηγητή Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό της.


Σεμινάριο 'Μουσική για τον Κινηματογράφο' με τον Vasco Hexel από το Royal College of Music του Λονδίνου

Σεμινάριο 'Μουσική-Κίνηση-Ζωγραφική' με την Ευαγγελία Ράντου Garage Performing Arts Center


Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα 1-11 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οπτικοακουστικό και άλλο ψηφιακό υλικό (σε CD ή DVD), για όσες ειδικεύσεις απαιτείται.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη διεύθυνση kaiti@ionio.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Χαράλαμπος Βασιλειάδης


Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής" 2016-2017
  pdf  Επιτυχόντες Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής», ακαδ. έτος 2016-2017
Ενημέρωση: 07-10-2016 :: Mέγεθος: 223.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Ύλη εξετάσεων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 23-05-2016 :: Mέγεθος: 490.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 15-07-2016 :: Mέγεθος: 182.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Ιστότοπος Μεταπτυχιακού Παιδαγωγική της Μουσικής http://users.ionio.gr/~amlists/MusEdu


Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  doc  Πρότυπη φόρμα: Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015 :: Mέγεθος: 28 KB :: Τύπος: Kείμενο WordΠ.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2015-2016
  pdf  Ονόματα Επιτυχόντων ΠΜΣ 2015-16
Ενημέρωση: 08-10-2015 :: Mέγεθος: 154.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2015-2016
Ενημέρωση: 09-07-2015 :: Mέγεθος: 297.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDFΤο Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και θερινό. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα από 1 έως και 11 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.


Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής" 2015-2016
  pdf  Ονόματα Επιτυχόντων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 04-11-2015 :: Mέγεθος: 138.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 17-07-2015 :: Mέγεθος: 158.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  doc  Πρότυπη φόρμα: Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015 :: Mέγεθος: 28 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
  pdf  Ύλη και ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 17-07-2015 :: Mέγεθος: 668.42 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 14-07-2015 :: Mέγεθος: 295.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Ιστότοπος Μεταπτυχιακού Παιδαγωγική της Μουσικής http://users.ionio.gr/~amlists/MusEdu
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:
α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.
β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης του τίτλου σπουδών, το πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί το αργότερο με την εγγραφή του φοιτητή. Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή).

Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας έκτασης 2.500 λέξεων σε ένα από τα αναρτημένα θέματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (music.ionio.gr). Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής στο e-mail: dionyssiou@gmail.com. Για τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας στο e-mail: miranda@ionio.gr.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Αν. Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2014-2015
  pdf  ΠΜΣ: Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Ενημέρωση: 24-09-2014 :: Mέγεθος: 121.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να αποστείλουν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (στη δεύτερη περίπτωση: συναφούς γνωστικού αντικειμένου) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για την ειδίκευση «Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας» απαιτείται επιπλέον 2ετής σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και θερινό. Σε ορισμένες ειδικεύσεις, το θερινό εξάμηνο αντικαθίσταται από το επόμενο χειμερινό. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2014, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν είναι 50, η δε κατανομή τους στις επιμέρους ειδικεύσεις θα γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, τηρουμένου του ανώτατου ορίου που ορίζεται ανά ειδίκευση.


ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη