Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική» 2022-2023

Ιστοχώρος ΠΜΣ: music.ionio.gr/pedagogy

Μουσική Παιδαγωγική - Προκήρυξη ακαδ. έτος 2022-2023

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική» 2020-2021
Π.Μ.Σ. «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» 2020-2021

Ιστοχώρος ΔΠΜΣ: music.ionio.gr/sonarts

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου - Προκήρυξη ακαδ. έτους 2020-2021 Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 18/09/2020

Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΔΠΜΣ στις “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος (δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ειδίκευση). Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Κόστος Φοίτησης
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τέλη εγγραφής 900 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία συνολικά εξάμηνα σπουδών.


Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική» 2019-2020
Π.Μ.Σ. «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» 2019-2020

Ιστοχώρος ΔΠΜΣ: music.ionio.gr/sonarts

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου - Προκήρυξη ακαδ. έτους 2019-2020
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 06/09/2019

Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΔΠΜΣ στις “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος (δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ειδίκευση). Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Κόστος Φοίτησης
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τέλη εγγραφής 900 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία συνολικά εξάμηνα σπουδών.


Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» 2019-2020

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης σύμφωνα με τηνpυπ. αριθμ. 2279/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018).

Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης - Προκήρυξη ακαδ. έτος 2019-2020
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 06/09/2019

Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης Μουσικής για κάθε μορφή κινούμενης εικόνας αναλογικής ή ψηφιακής (π.χ. κινηματογράφος, βίντεο, animation κλπ.) καθώς και την Σύνθεση Μουσικής για το θέατρο σε όλες τις μορφές του όπως ενδεικτικά Αρχαίο Δράμα, και όλες τις νεώτερες μορφές του από την Αναγέννηση μέχρι τον 21ο αιώνα, Σωματικό Θέατρο, Παντομίμα κ.ά., την Σύνθεση Μουσικής για τον χορό σε όλες τις μορφές του και τέλος την Σύνθεση Μουσικής για όλα τα σύγχρονα πολύτεχνα θεάματα στα οποία συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές τέχνες όπως κίνηση, λόγος, εικόνα, εικαστικές δράσεις με την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι σπουδές εμβαθύνουν στις ειδικές σχέσεις και απαιτήσεις συνθετικές και τεχνικές που δημιουργούνται στην Σύνθεση Μουσικής όταν η τελευταία συναντά την Εικόνα και τις Παραστατικές Τέχνες που επανακαθορίζουν το περιεχόμενο, την λειτουργικότητα και την φόρμα του μουσικού έργου με τελικό στόχο την ικανότητα του σύγχρονου συνθέτη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε ένα πιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κατεύθυνση της Μουσικής Δημιουργίας με ειδίκευση στη Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts)

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20 είναι 15.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής/καλλιτεχνικής εργασίας. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί συνεχή παραμονή στην Κέρκυρα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να πραγματοποιούνται και στην αγγλική (π.χ. στην περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό).

Η προκήρυξη αυτή αφορά την 2η Περίοδο του Προγράμματος που ξεκινάει το Χειμερινό Εξάμηνο του ακ.έτους 2019-20.

Τα τέλη φοίτησης, για το σύνολο των σπουδών ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα σφραγίδας ταχυδρομείου).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Κα. Καίτη Μπούζη, Τηλ. 26610 87523, e-mail: kaiti@ionio.gr). Για πληροφορίες επί του περιεχομένου του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό σύμβουλο του Προγράμματος κ.Δημήτρη Μαραγκόπουλο (maragopulos@gmail.com )

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" από τον Ομότιμο Καθηγητή και διδάσκοντα Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό.


Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Π.Μ.Σ. «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» 2018-2019

Ιστοχώρος ΔΠΜΣ: music.ionio.gr/sonarts

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

Εγγραφές και Αποτελέσματα Επιτυχόντων ακαδ. έτους 2018-19

Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΔΠΜΣ στις “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος (δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ειδίκευση). Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Κόστος Φοίτησης
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τέλη εγγραφής 900 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία συνολικά εξάμηνα σπουδών.


Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες»

Π.Μ.Σ."Σύνθεση για τον Κινηματογράφο το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης": Ανακοίνωση επιτυχόντων και δικαιολογητικά εγγραφής 2018-19

pdf Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ενημέρωση: 20-09-2018 :: Mέγεθος: 302 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τo Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο στα ελληνικά «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες» και στα αγγλικά: «Composition for Film, Theatre and the Performing Arts» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των πιο πρόσφατων σχετικών νομοθετημάτων.

Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts), έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης Μουσικής για τον Κινηματογράφο και κατ’ επέκταση την Τηλεόραση και για κάθε μορφή κινούμενης εικόνας αναλογικής ή ψηφιακής όπως ενδεικτικά video-art, mapping projection, video games κλπ. Επίσης την εξειδίκευση στο πεδίο της Σύνθεσης της Μουσικής για το θέατρο σε όλες τις μορφές του όπως ενδεικτικά Αρχαίο Δράμα, και όλες τις νεώτερες μορφές του από την Αναγέννηση μέχρι τον 21ο αιώνα, Σωματικό Θέατρο, Παντομίμα, κλπ. Ακόμα την εξειδίκευση στην Σύνθεση της Μουσικής για τον χορό σε όλες τις μορφές του από τον κλασικό μέχρι τον σύγχρονο και τέλος την ειδίκευση στη Σύνθεση Μουσικής για όλα τα σύγχρονα πολύτεχνα θεάματα στα οποία συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές τέχνες όπως κίνηση, λόγος, εικόνα, εικαστικές δράσεις με την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι σπουδές θα εμβαθύνουν στις ειδικές σχέσεις και απαιτήσεις συνθετικές και τεχνικές που δημιουργούνται στην Σύνθεση Μουσικής όταν η τελευταία συναντά την Εικόνα και τις Παραστατικές Τέχνες που επανακαθορίζουν το περιεχόμενο, την λειτουργικότητα και την φόρμα του μουσικού έργου με τελικό στόχο την ικανότητα του σύγχρονου συνθέτη να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε ένα πιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Έναρξη μαθημάτων: εαρινό εξάμηνο 2019.

Κόστος Φοίτησης
Τα δίδακτρα, τα οποία για το σύνολο των σπουδών ανέρχονται στο ποσό των 3000€, καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

Αποστολή δικαιολογητικών: έως τις 29 Οκτωβρίου 2018 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.». Πληροφορίες: Κ. Μπούζη, kaiti@ionio.gr.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" από τον Ομότιμο Καθηγητή και διδάσκοντα Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό.

img1 img2 img3

Σεμινάριο 'Μουσική-Κίνηση-Ζωγραφική' με την Ευαγγελία Ράντου Garage Performing Arts Center

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-2018
pdf Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2017-2018
Ενημέρωση: 30-06-2017 :: Mέγεθος: 413.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 15 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Ορθή Επανάληψη: Πρόγραμμα Εξετάσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-18
Ενημέρωση: 25-09-2017

Ανακοίνωση επιτυχόντων Π.Μ.Σ. ακαδ. έτος 2017-18
Ενημέρωση: 05-10-2017

pdf Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης
Ενημέρωση: 25-07-2017 :: Mέγεθος: 116 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ειδίκευση "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" της Κατεύθυνσης Μουσικής Δημιουργίας από τον Ομότιμο Καθηγητή και διδάσκοντα Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό της.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα 25-30 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

Αίτηση εισαγωγής

β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οπτικοακουστικό και άλλο ψηφιακό υλικό (σε CD ή DVD), για όσες ειδικεύσεις απαιτείται.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη διεύθυνση kaiti@ionio.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Χαράλαμπος Βασιλειάδης


Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής" 2017-2018 με Κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας, 2. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας
pdf Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενημέρωση: 30-08-2017 :: Mέγεθος: 250.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
doc Ύλη Εξετάσεων του Π.Μ.Σ.
Ενημέρωση: 30-08-2017 :: Mέγεθος: 28.45 KB :: Τύπος: Αρχείο DOC

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό 2017-18, εαρινό 2018 και χειμερινό 2018-2019. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους 3 ημερών κάθε μήνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν το τελευταία δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας, απαιτείται αυτοδύναμη Διδασκαλία/Διεύθυνση τουλάχιστον 3 ετών, βασικό πτυχίο ή δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας και αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD)

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην παρακάτω διεύθυνση: e-mail: miranda@ionio.gr

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση

Αριθμός

θέσεων (ανώτατο όριο)

Δίδακτρα

(συνολικά)

Τύπος εισαγωγικών εξετάσεων

Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας

16

4500,00

Προφορικές

Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας

16

4500,00

Προφορικές

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Αν. Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2016-2017
pdf Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ - .v4
Ενημέρωση: 20-10-2016 :: Mέγεθος: 239.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Επιτυχόντες Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. και δικαιολογητικά εγγραφής 2016-2017
Ενημέρωση: 10-10-2016 :: Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2016-2017
Ενημέρωση: 25-07-2016 :: Mέγεθος: 708.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Πρόγραμμα Εξετάσεων Εισαγωγής Π.Μ.Σ. Τ.Μ.Σ. 2016-2017
Ενημέρωση: 09-09-2016 :: Mέγεθος: 198.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Ιουλίου 5 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας: 1) Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής, 2) Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης.

Κατεύθυνση Μουσικής Ερμηνείας: 1) Διεύθυνση Ορχήστρας, 2) Βιολί, 3) Βιόλα, 4) Κιθάρα, 5) Κλαρινέτο, 6) Κόρνο, 7) Κρουστά, 8) Μονωδία, 9) Παλαιά Μουσική, 10) Πιάνο.

Κατεύθυνση Μουσικολογίας: 1) Βυζαντινή Μουσική, 2) Νεοελληνική Μουσική.

Κατεύθυνση Μουσικής Τζαζ: 1) Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ, 2) Κιθάρα Τζαζ, 3) Κοντραμπάσο Τζαζ, 4) Πιάνο Τζαζ, 5) Σαξόφωνο Τζαζ, 6) Τζαζ Ντραμς, 7) Τραγούδι Τζαζ.

pdf Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης
Ενημέρωση: 25-07-2016 :: Mέγεθος: 248.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ειδίκευση "Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης" της Κατεύθυνσης Μουσικής Δημιουργίας από τον Καθηγητή Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος έκανε τον Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό της.

img1 img2 img3

Σεμινάριο 'Μουσική-Κίνηση-Ζωγραφική' με την Ευαγγελία Ράντου Garage Performing Arts Center


Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα 1-11 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οπτικοακουστικό και άλλο ψηφιακό υλικό (σε CD ή DVD), για όσες ειδικεύσεις απαιτείται.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη διεύθυνση kaiti@ionio.gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Χαράλαμπος Βασιλειάδης


Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
doc Πρότυπη φόρμα: Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015 :: Mέγεθος: 28 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
pdf Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ - Μουσικολογία: Ιστορία Νεοελληνικής Μουσικής
Ενημέρωση: 23-11-2015 :: Mέγεθος: 254.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDFΠ.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2015-2016
pdf Ονόματα Επιτυχόντων ΠΜΣ 2015-16
Ενημέρωση: 08-10-2015 :: Mέγεθος: 154.52 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2015-2016
Ενημέρωση: 09-07-2015 :: Mέγεθος: 297.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDFΤο Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και θερινό. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα από 1 έως και 11 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.


Π.Μ.Σ. "Παιδαγωγική της Μουσικής" 2015-2016
pdf Ονόματα Επιτυχόντων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 04-11-2015 :: Mέγεθος: 138.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 17-07-2015 :: Mέγεθος: 158.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
doc Πρότυπη φόρμα: Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Ενημέρωση: Νοέμβριος 2015 :: Mέγεθος: 28 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
pdf Ύλη και ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 17-07-2015 :: Mέγεθος: 668.42 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
pdf Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ `Παιδαγωγική της Μουσικής`
Ενημέρωση: 14-07-2015 :: Mέγεθος: 295.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Ιστότοπος Μεταπτυχιακού Παιδαγωγική της Μουσικής http://users.ionio.gr/~amlists/MusEdu
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:
α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.
β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης του τίτλου σπουδών, το πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί το αργότερο με την εγγραφή του φοιτητή. Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή).

Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας έκτασης 2.500 λέξεων σε ένα από τα αναρτημένα θέματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (music.ionio.gr). Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής στο e-mail: dionyssiou@gmail.com. Για τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας στο e-mail: miranda@ionio.gr.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Αν. Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2014-2015
pdf ΠΜΣ: Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Ενημέρωση: 24-09-2014 :: Mέγεθος: 121.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να αποστείλουν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (στη δεύτερη περίπτωση: συναφούς γνωστικού αντικειμένου) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για την ειδίκευση «Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας» απαιτείται επιπλέον 2ετής σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και θερινό. Σε ορισμένες ειδικεύσεις, το θερινό εξάμηνο αντικαθίσταται από το επόμενο χειμερινό. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2014, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν είναι 50, η δε κατανομή τους στις επιμέρους ειδικεύσεις θα γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, τηρουμένου του ανώτατου ορίου που ορίζεται ανά ειδίκευση.


Ενημέρωση: 07-09-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας